Constructions -IB YUBOR-, -IB TASHLA-

The constructions "verb-IB YUBOR-", "verb-IB TASHLA-", i.e. the past gerund followed by the auxiliary verbs yubor- (root meaning: 'to send') and tashla- (root meaning: 'to throw'), express a sudden and intense action causing a change of state, exhaustively completed, often without hindrance.

U eshikni kuch bilan ochib yubordi.
He burst the door open with force.

Bu ishni tezdan bitirib yuborish kerak.
This work must be finished even quicker.

Daraxtni kesib tashladik.
We cut up the tree.

Ikki minut ichida bir varaq xat yozib tashladim.
In two minutes I dashed off a letter of one page.

Uni otib tashlandi.
He was shot.

Chelakni to'kib tashladi.
He emptied the bucket.

- The construction with yubor- has also the semelfactive meaning of an instantaneous action or event suddenly happening.

U to'satdan kulib yubordi.
He suddenly burst out laughing.

Hamma bolalar birdan qichqirib yubordilar.
All children shouted at once.

Siz ashula aytib yubordingiz.
You began suddenly singing.