Character and Emotions

Character

FE'L n character, disposition
  Uning fe'li menga yoqmaydi.
  I don't like his disposition.
  Uning fe'li qanday?
  What is he like in character?
XARAKTER n character
xarakterli adj | AX ~ having a X character
XULQ n disposition, character, temper
  Har bir odamning o'ziga xos xulqi bor.
  Every person has his own particular disposition.
    behaviour
G'AYRAT n energy, willpower, zeal
  Uning g'ayrati bor odam.
  He is an energetic man.
  N(ish)X uchun g'ayrat qil- strive to X, endeavour to X
  Vazifangizni bajarish uchun g'ayrat qiling!
  Strive to do your duty!
g'ayratli adj energetic, dynamic, vigourous
g'ayratsiz adj without any energy
g'ayratlan- v.int display vigour, bestir oneself
g'ayratlantir- v.t raise sb's spirit, cheer sb up
serg'ayrat adj energetic, dynamic, full of vigour
IRODA n will, willpower, determination
irodali adj wilful, determined
irodasiz adj lacking willpower, irresolute
qat'iyat n determination, resolution, willpower
qat'iyatli adj determined, resolute
qat'iyatsiz adj irresolute, undecided
TUR- v.int | NX+da ~ hold to X
  Munozarada u o'z nuqtai qattiq turdi.
  In the discussion he held firmly to his standpoint.
QAYSAR adj stubborn, tenacious
  O'ta qaysar bola.
  A very stubborn child.
qaysarlik n stubbornness, tenacity
O'JAR adj stubborn, obstinate
o'jarlik n stubbornness, obstination
akslik n stubborn
  akslik qil- persist
SABOT n perseverance, firmness, tenacity
sabotli adj persevering, tenacious
MATONAT n firmness, resoluteness
  sabot-matonat perseverance
CHINIQ- v.int get hardened, toughen
chiniqtir- v.t harden, temper, strengthen
  Yigitcha o'z idorasini sport bilan chiniqtiradi.
  The youth strengthens his will by sport.
KO'TAR- v.t bear, endure, stand
  Bolaning injiqligini onasi ko'tarolmaydi.
  The mother cannot endure her child's fuzziness.
  Hazilingizni ko'tarmayman.
  I don't like your jokes.
CHIDA- v.int | N(ish)X+ga ~ endure, bear patiently, stand X, put up with X
  U dengiz safariga chiday olmaydi.
  He doesn't endure the voyage.
  U tanqidga chidamaydi.
  He doesn't endure the criticism.
  Men samolyotda uchishga yaxshi chidayman.
  I endure a flight on a plane well.
  NX+ga ~+sh ber- bear, stand X
  Bemor qattiq og'riqqa chidash berdi.
  The sick man has born poignant pains.
  Bu material katta bosimga chidash bermaydi.
  This material doesn't bear a high pressure.
chidam n endurance, patience
  Har bir qiyinchilikni bitirish uchun avval chidam kerak.
  Patience above all is needed to overcome all difficulties.
chidamli adj hardy, patient
chidamsiz adj delicate, impatient
chidamsizlik n impatience
SABR n patience
  sabr qil- have patience, be patient
  Sabr qiling!
  Be patient!
  sabr+i tuga- lose patience
sabrli adj patient
sabrsiz adj impatient
sabrsizlik n impatience
besabr adj impatient
TOQ toq bo'l- lose patience
  toq qolma- lose patience
TOQAT n patience
  NX+ga toqat qil- endure, bear X, have patience for X, suffer X
  Men achchiq kofega toqat qilolmayman.
  I don't bear strong coffee.
  Bizning ichki ishlarimizga aralashuvlarga biz hech qachon toqat qilolmaymiz.
  We shall never suffer any interference in our home affairs.
  Bir oz toqat qiling!
  Have patience!
  toqat+i bit- lose patience
  Toqatim bitdi.
  My patience is exhausted.
toqatli adj patient
toqatsiz adj impatient
toqatsizlik n impatience
toqatsizlan- v.int get impatient, lose patience
betoqat adj impatient
betoqatlik n impatience
betoqatlan- v.int lose patience
INTIZOR adj | N(ish)X+ga ~ eagerly, anxiously, impatiently awaiting X
  N(ish)X+ga ~ bo'l- await X eagerly, anxiously, impatiently
  intizor qil- oblige to wait
intizorlik n waiting (with impatience)
BARDOSH n patience, endurance
  NX+ga ~ ber- endure, bear patiently X
  bardosh qil- have patience, be patient
bardoshli adj patient
tirishqoq adj hardworking, diligent, assiduous
tirishqoqlik n diligence, assiduity
YALQOV adj lazy, idle
yalqovlik n laziness, idleness
yalqovlash- v.int laze around
DANGASA adj lazy, bone-idle
  Dangasa odam hech kimsa yoqmas.
  Nobody like lazy people.
dangasalik n laziness, bone idleness
  dangasalik qil- laze around, loaf around
XUSHYOQMAS adj idle, lazy
ERIN- v.int | N(ish)X+ga ~ be lazy to X
  v.int | N(ish)X uchun ~ be unwilling to X, reluctant to X
erinchaq adj, n lazy, idle, languid; lazy fellow
ERKA adj spoilt, pampered (of children)
  U erka boladir.
  He is a spoilt child.
erkalik n whim, caprice, squeamishness
  erkalik qil- act out of capriciousness
erkala- v.t spoil (children)
  v.int act like a spoiled child
erkalan- v.int be spoilt, pampered
INJIQ adj capricious, wayward
injiqlik n caprice, whim
injiqlan- v.int act out of capriciousness, be overfussy
XARXASHA n caprice, whim, nagging
  xarxasha qil- keep on about something, be capricious
NOZ n whim, caprice
  noz et-/qil- be flirtatious, act coquettishly; be capricious
nozli adj coquettish
nozlan- v.int simper
     
ISHON- v.int | N(ish)X+ga~ be confident of X
  Xirurg operatsiyaning muvaffaqiyatli chiqishiga ishongan.
  The surgeon was confident of the outcome of the operation.
  v.int | NX+ga ~ trust X, believe X, confide in X
  Men unga ishonaman, u vijdonli odam.
  I believe him, he is a honest man.
  Men uning so'zlariga ishonmayman.
  I don't confide in his words.
  ishongan confident
  ishonish confidence
ishonch n | NX+ga ~ (positive) belief, confidence, faith in X
  Men ishonamanki, sen bizning senga bo'lgan ishonchimizni oqlaysan.
  I hope, you'll justify our confidence in you.
  NX+ga ~+ini yo'qot- lose confidence in X, lose the faith in X
  U hech qachon bizning g'alabamizga ishonchini yo'qotmagan.
  He never lost confidence in our victory.
  Men hech qachon unga bo'lgan ishonchimni yo'qotmayman.
  I shall not lose by no means the faith in him.
OPTIMIZM n optimism
OPTIMISTIK n optimist
  adj optimistic
PESSIMIST n pessimist
pessimistik adj pessimistic
PESSIMIZM n pessimism
XOTIRJAM adj calm, serene
  xotirjam bo'l- keep calm
  Xotirjam bo'ling!
  Keep calm!
xotirjamlik n calmness, serenity
xotirjamlan- v.int calm down, get serene
tinch ad quiet(ly), peaceful(ly), calm(ly)
  Men tinchman.
  I am calm.
  U tinch tabiatli kishi.
  He is a quiet person.
  Xalqlar tinch yashashni istaydilar.
  The people want to live peacefully.
tinchlik n quietness, calmness
    peace
  tinchlik saqla- keep cool
tinchsiz adj restless, not quiet
tinchsizlan- v.int worry
tinchi- v.int calm down, cool down
  ko'ngl+i tinchi- calm down, cool down
tinchit- v.t calm down, cool down, soothe
  Bola qo'rqyapti, uni tinchitib qo'ying.
  The child is afraid, soothe him.
  ko'ngl+ini tinchit- calm down, cool down
tinchlan- v.int calm down; set one's mind at rest
tinchlantir- v.t calm down; set sb's mind at rest
notinch adj restless, not quiet
notinchlik n restlessness
JIM ad quiet(ly), still, silent
JIMJIT
/ JIM-JIT
adj very quiet, still, silent
jimjitlik n quietness, stillness, silence
OSOYISHTA ad quiet(ly), calm(ly), gentle(ly), careful(ly)
  Osoyishta hayot kechirmoq.
  To have a quiet life.
  Tovoqlarni bu yerga osoyishta qo'ying.
  Put the plates down here carefully please.
osoyishtalik n quietness, calmness, gentleness, carefulness
VAZMIN adj heavy
    even-tempered
OROM n rest; peace, quietness
oromsiz adj troubled, unquiet
SOVUQQON adj cold-blooded, calm, sober, indifferent
sovuqqonlik n cold blood, calmness, soberness, indifference
TEZ ad quick(ly), fast, speedy
    quick-tempered, irritable
  U tez odam, darrov achchig'i keladi.
  He is an irritable man, he gets angry very quickly.
  qon+i qiziq quick-tempered, hot-tempered
  achchig'+i tez quick-tempered, irritable
  achchig'+i yomon quick-tempered, irritable
TAJANG adj irritable, nervy
ASAB n nerves
  NX+ning ~+ini chiqar- make X nervous
  Mening asabimni chiqarmang.
  Don't make me nervous.
  NX+ning ~+iga teg- get on X's nerves
asabiy adj nervous
asabiylik n nervousness
asabiylash- v.int lose one's cool
JINNI n, adj mad; madman
  Jinni keldi.
  The madman has come.
  jinni bo'l- get crazy, behave stupidly
  U odam jinni bo'lib qolibdi.
  That man has gone mad.
jinnilik n madness, insanity
TELBA adj crazy, abnormal, senseless
  NX+dan telba bo'l- get crazy about X
  adj | telba-teskari nonsensical, mad
     
bolalarcha ad childish(ly)
pishiq adj strong, solid
  U pishiq odam.
  He is a strong man.
JIDDIY adj serious, earnest
    serious, grave, critical
jiddiylik n seriousness, earnestness
jiddiylash- v.int get serious
BAMA'NI adj serious, sensible
bama'nilik n seriousness, sensibleness
TUYG'U n sense perception, sensation, feeling
tuyg'uli adj sensitive (l/f)
tuyg'usiz adj insensitive (l/f)
sezgir adj sensitive
sezgirlik n sensitiveness
NOZIK adj fine, delicate, fragile
  Bu piyola nozik.
  This cup is fragile.
    refined, sensitive
  Uning nozik tabiati bor.
  He has a sensitive nature.
    delicate, touchy, tricky
  Bu nozik masala.
  This is a tricky problem.
noziklik n fineness, fragility, delicacy
QO'POL adj coarse, vulgar
    rough, rude
  Qo'pol gap.
  Rude words.
qo'pollik n coarseness, vulgarity
    roughness, rudeness
  NX+ga qo'pollik qil- be rude to X
  U menga qo'pollik qildi.
  He has been rude to me.
QO'RS adj rude, coarse
qo'rslik n rudeness, coarseness
DAG'AL adj rude, coarse
dag'allik n rudeness, coarseness
     
YURAK n courage
  NX+da ~ yo'q X be a coward
  Unda yurak yo'q.
  He is a coward.
yurakli adj bold, audacious
yuraksiz adj timid, coward
DOVYURAK adj intrepid, bold, brave
JUR'AT n daring, determination
  Biz jur'at bilan ishlaymiz.
  We are working with determination.
jur'atli adj daring, courageous
jur'atsiz adj timid, coward, indecisive
DADIL ad bold(ly), brave(ly)
dadillik n boldness, bravery
dadillan- v.int grow bold
JASUR adj brave, courageous, daring
  Jasur jangchilar.
  Daring soldiers.
jasurlik n bravery, courage, daring
jasurona adv bravely, courageously
JASORAT n bravery, courage, daring
  U jasorat bilan ishlaydi.
  He is working with courage.
  jasorat ko'rsat- show bravery, courage
  Askarlarimiz jangda jasorat ko'rsatdilar.
  Our soldiers showed courage in battle.
jasoratli adj brave, courageous, daring
jasoratsiz adj timorous, fearful
MARD adj brave, courageous
  U mard odam.
  He is a brave man.
mardlik n courage, bravery
mardlarcha adv bravely, courageously
ER n, adj manly, courageous
  U er kishi.
  He is a manly fellow.
erlik n manliness
BOTIR n hero
  adj heroic, brave
botirlik n heroism, bravery
botirlarcha adv heroically, bravely
QAHRAMON n, adj hero; heroic
qahramonlik n heroism
qahramonona adv heroically
qahramonlarcha adv heroically
QO'RQ- v.int | NX+dan ~ be afraid of X, fear X, feel frightened of X
qo'rqmas adj fearless, brave
qo'rqoq adj coward, fearful
qo'rqoqlik n cowardliness, cowardice
tortinchoq adj shy, bashful
  U tortinchoq kishidir.
  She is a shy person.
tortinchoqlik n timidity, shyness
UYAT n shame, sense of shame
  Uyat emasmi?
  Are you not ashamed?
uyatchang adj bashful, shy
uyatchanglik n timidity, shyness, sense of modesty

Emotions

KO'NGIL
(ko'ngl+i)
n heart (fig), feelings, emotion, spirit
  U ko'ngil bilan ishlaydi.
  He is working hard.
ko'ngilli adj happy, cheerful (moment, event)
  adj | AX ~ having a X heart
ko'ngilsiz adj unhappy (moment, event)
ko'ngilsizlik n annoyance, trouble
DIL n heart (fig)
  jon-dil heart and soul
  jon-dil+i bilan with all one's heart
  ich-ichidan in one's heart, to oneself
HAYAJON n excitement, emotion, agitation
  Bir odamning avtomobil bosib ketganini ko'rib hayajonga tushdim.
  I was shaken when I saw a man run over by a car.
  NX+dan ~+da bo'l- be shocked at X, be nervous about X
  Bu xabardan hamma talabalar hayajonda edilar.
  All students were shocked at this news.
  hayajonga kel- get excited
  Odamlar to'p o'yinini ko'rib, hayajonga keldilar.
  People watching the football got excited.
hayajonli adj excited
hayajonlan- v.int be moved, get excited, be nervous
hayajonlantir- v.t move, excite, make nervous
  Bu uchrashuv meni hayajonlantiradi.
  This meeting makes me nervous.
QAYNA- v.int get excited
CHO'K- v.int | NX+ga ~ sink in X
  NX+ga ~+ib ket- be deep in X, be lost in X(=thoughts)
TA'SIR n | NX+ga ~ influence, effect on X; impression on X
  Uning unga ta'siri kuchli.
  She has a great influence on him.
  So'zlagan so'zingiz yaxshi ta'sir berdi.
  Your speech created a good impression.
  U bizning ta'sirimiz ostida.
  He is under our influence.
  NY+ga AX ~ qoldir- make a X impression on Y
  NX+ga ta'sir qil-/et- influence X, have an influence on X, affect X, move X, touch X
  Chekish sog'liqqa salbiy ta'sir qiladi.
  Smoking affects adversely the health.
  Uning ovozi menga tinchituvchan ta'sir qildi.
  His voice affected me quietenly.
  Uning so'zlari menga chuqur ta'sir qildi.
  His words has moved me deeply.
ta'sirli adj influential
ta'sirlan- v.int be influenced, be touched, moved
  NX+dan ta'sirlanish reaction to X
  Tomoshabinlarning bu spektakldan ta'sirlanishi turlicha.
  The reaction of the audience to this performance was diverse.
ta'sirlantir- v.t touch, move
ta'sirchan adj easily touched, moved
TAASSUROT n impression(s), reflections
  NY+da AX ~ qoldir- make a X impression on Y
  Bu yangi roman bizlarda katta taassurot qoldirdi.
  This new novel made a deep impression on us.
     
RUH n soul, spirit, mental state
  ruh+i tushib ket- get depressed, lose heart
  Uning ruhi tushgan.
  He was depressed.
  ruh+ini ko'tir- keep one's spirit up
ruhli adj in good spirits, full of vitality
ruhsiz adj in low spirits, out of sorts
ruhsizlan- v.int get demoralized, low-spirited
ruhsizlantir- v.t demoralize, depress
ruhlan- v.int rouse oneself, bestir oneself
ruhlantir- v.t stimulate, inspire, raise one's moral
  v.t | NX+ni N(ish)Y+ga ~ encourage X to Y, inspire X to Y
  O'qituvchining maqtovi uni tadqiqot ishlarini davom ettirishga ruhlantirdi.
  The teacher's praise encouraged him to continue his research.
  Vatanparvarlik kishilarni qahramonona jasorat ko'rsatishga ruhlantirdi.
  Patriotism inspired the people to heroic exploits.
KAYF n mood, state of mind, spirits, humour
  Kayfingiz qalay?
  How are you?
    drunkenness, enjoyment
  kayf+i chog' be in good spirits, in a good mood
  kayf+i yaxshi be in good spirits, in a good mood
  Uning kayfi yaxshi.
  He is in good spirits.
  kayf+i uch- feel disappointed
  NX+ga kayf qil- amuse X
  Uning gapi menga kayf qildi.
  I was amused by what he said.
kayfiyat n mood, state of mind
  NX+ning kayfiyat+ini buz- darken the mood of X
  Janjal hozir bo'lganlarning kayfiyatini buzdi.
  The quarrel darkened the mood of those present.
kayfsiz adj in low spirits
kayfsizlan- v.int be in low spirits
DIMOG' n mood, humour
  adj arrogant, proud
  ko'ngl+i ko'taril- take fresh heart
  ko'ngl+i yarim(ta) be depressed
MA'YUS adj dejected, dispirited, disheartened
ma'yuslik n despair
ma'yuslan- v.int despair, get dispirited, disheartened
ma'yuslantir- v.t drive to despair, dispirit, dishearten
ma'yusona adv dispiritedly
MAMNUN adj satisfied, pleased
  N(gani)X+dan ~ bo'l- be satisfied with X, be pleased with X
  Biz spektakldan mamnun bo'ldik.
  We were pleased with the performance.
  Sizning harakatingizdan mamnun bo'ldim.
  I am pleased with your efforts.
  mamnun qil- please, satisfy
  Uni mamnun qiling.
  Make him happy.
mamnuniyat n satisfaction
QON- v.int | NX+ga ~ be satisfied with X
  Gapingizga qondim.
  I am satisfied with what you have said.
qondir- v.t satisfy
QONIQ- n be satisfied
qoniqish n satisfaction
qoniqarli adj satisfactory
  Aytgan gapim qoniqarli?
  Is what I have said satisfacory?
qoniqarsiz ad unsatisfactory(ly)
  Qoniqarsiz javob.
  Unsatisfactory answer.
QANOAT n satisfaction, patience
qanoatli adj content with one's lot
qanoatlan- v.int | NX+dan ~ be content with X, be satisfied with X
  v.int | NX bilan ~ be content with X, be satisfied with X
  Bemor yengil ovqat bilan qanoatlandi.
  The sick man contents with light food.
qanoatlanarli adj satisfactory
qanoatlantir- v.t satisfy
KO'NGIL
(ko'ngl+i)
ko'ngildagidek satisfactorily
  Bu ishni ko'ngildagidek qildi.
  He did this work satisfactorily.
SHIRIN adj sweet (l/f)
  Shakar shirindir.
  Sugar is sweet.
shirinlik n sweetness, deliciousness (l/f)
shirinchilik n nice, pleasant atmosphere
TATI- v.int | NX+ga ~ taste nice to X (l/f)
LAZZAT n taste, flavour
    pleasure
  VX+ib lazzat qil- enjoy X
lazzatlan- v.int | VX+ib ~ enjoy X
ROHAT n pleasure
  Mehnatsiz rohat yo'q.
  There is no pleasure without work.
    comfort, peace, rest
rohatli adj pleasant, peaceful, comfortable
rohatlan- v.int | VX+ib ~ get pleasure, comfort, peace, enjoy Xing
  v.int | N(ish)X+dan ~ take, find pleasure in X, enjoy X
  U shaxmat o'ynashdan rohatlandi.
  He found pleasure in playing chess.
HUZUR n | N(ish)X+dan ~ pleasure, delight in X, enjoyment, comfort from X
  VX+ib ~ top- enjoy Xing
  Men teatrga borib huzur topdim.
  I enjoyed going to the theatre.
  N(ish)X+dan huzur et- enjoy X, find pleasure in X, get comfort from X
  U pianino chalishdan huzur qilardi.
  He found pleasure in playing piano.
  huzur qilib CX enjoy X, find pleasure doing X
  Uzoq yo'l bosgach biz, nihoyat, dam oldik va huzur qilib ko'k choy ichdik.
  After a long drive we could at last have a rest and enjoy green tea.
huzurli adj pleasing, comfortable
huzurlan- v.int enjoy, get pleasure, comfort, rest
  huzur-halovat pleasure
  ko'ngl+i och- enjoy oneself, have fun
  ko'ngil ochish recreation, distraction
  NY bilan NX+ning ko'ngl+ini och- entertain X with Y
  Konferansye o'z hazillari bilan tomoshabinlar ko'nglini ochardi.
  The compere was entertaining the audience with his jokes.
TOMOSHA n fun, enjoyment, stroll, loitering
  NX+ni tomosha qil- have fun, amuse oneself, take a stroll at X
  U bu bog'da tomosha qilyapti.
  He is amusing himself in the garden.
  N(ish)X+ni yaxshi ko'r- like X
  Men u qizni yaxshi ko'raman.
  I love that girl.
  U sayohat qilishni yaxshi ko'radi.
  He likes travelling.
  N(ish)X+ni xush ko'r- like X, appreciate X
YOQ- v.int | NX+ga ~ be pleasing to X, be well-liked by X, appeal to X, X like (it)
  Futbol o'yini ko'p odamlarga yoqadi.
  Football is well-liked by many people.
  Bu muzika qulog'imga yoqmaydi.
  This music is not pleasing to my ear.
  Bu narsa sizga yoqadimi?
  Do you like this?
    suit X, be satisfying to X
yoqtir- v.t please, be fond of, have sympathy with
  Qo'shnimizning qizi mening akamni yoqtirardi.
  Our neighbour's daughter sympathised with my brother.
  Uning hamma kasbdoshlari uni juda yoqtirardilar.
  All his colleagues charish kindly feelings for him.
yoqimli adj pleasant, pleasing
  Sening bunday qilganing juda yoqimli bo'ldi.
  That is very kind of you.
  Bulbulning ovozi yoqimli.
  The nightingale's song is very pleasant.
yoqimsiz adj unpleasant, unpleasing
  Eshakning ovozi yoqimsiz.
  A donkey's voice is not pleasant.
yoqimtoy adj pleasant (person)
SO'LIM adj pleasant
DILBAR adj charming, attractive (of a woman)
  n sweetheart, darling (of a woman)
DILDOR n sweetheart, darling (of a woman)
  adj charming, attractive (of a woman)
DILKASH adj enchanting, charming, jolly
LATOFAT n charm, refinement
latofatli adj charming, refined
ROZI adj | NX+dan ~ pleased, satisfied with X
  Siz mendan rozimisiz?
  Are you pleased with me?
  rozi qil- please, satisfy (a person)
  Uni rozi qildim.
  I pleased him.
rozilik n satisfaction
norozi adj displeased, dissatisfied
norozilik n displeasure, dissatisfaction, discontent
  NX+ga qarshi norozilik bildir- express dissatisfaction at X, protest against X
  Ishchilar bunday ishlab chiqarish normalariga qarshi norozilik bildirdilar.
  The workers have protested against such production quotas.
MA'QUL adj pleasable
  NX+ga ~ tush- please X
  Bu fikr hammaga ma'qul tushdi.
  This idea pleased everybody.
  N(ish)X+ni NY+dan yaxshi ko'r- prefer X to Y
  N(ish)X+ni NY+dan afzal ko'r- prefer X to Y
  Ba'zi odamlar qishda ta'til olishni afzal ko'radilar.
  Some people prefer their holidays in winter.
  Mening akam operadan dramani afzal ko'radi.
  My brother prefers drama to opera.
  U mening bu yerda turganimdan, ketganimni afzal ko'radi.
  He prefers me to go rather than to stay here.
MAYL n | NX+ga ~+i inclination, aspiration towards X, wish
  Maylingiz bormi?
  What do you want?
  NX+ning NY+ga ~+i bor X be disposed to Y, have inclination towards Y, be in the mood for Y
  Uning hazilga mayli bor.
  He is disposed to jokes.
RAG'BAT n inclination, liking, desire
rag'batlan- v.int be interested, be motivated
rag'batlantir- v.t interest, motivate
XUSH adj good, pleasant, pleasing
  Vaqtim xush.
  I am very well.
  n liking, taste
  NX+ning ~+iga kel- please X
  Bu narsa xushingizga keladimi?
  Do you like this?
  NX+ga ~+i bor please X
MAZA n taste, flavour
    delight, interest
  VX+ib maza qil- enjoy Xing
  Kitobni o'qib maza qildim.
  I enjoyed reading the book.
  maza+si qoch- do not feel well
bemaza adj boring, tedious
ZAVQ n delight, mood to enjoy, enjoyment, interest
  zavq bilan with interest, with delight
  VX+ib ~ ol- enjoy Xing, delight in Xing
  Bu muzika ohanglarini tinglab zavq oldim.
  I enjoyed listening to this melody.
zavqli adj passionate, enthusiastic
zavqlan- v.int | NX+dan ~ be delighted with X, enjoy X
  U bu kitobdan zavqlandi.
  He is delighted with this book.
  Men Chaykovskiydan musiqasidan zavqlanaman.
  I am delighted with the music of Chaikovski.
SHAVQ n passion, desire
shavqli adj passionate
shavqsiz adj desireless, passionless
shavqlan- v.int be passionate
shavqlantir- v.t passionate
  zavq-shavq passion
ISHTIYOQ n | NX+ga ~ passion, strong desire, eagerness, attraction, keen interest for X
  NX+ga ~+i bor have passion for X, have keen interest for X, be disposed to X, be greedy of X
  Uning ko'proq adabiyotga ishtiyoqi bor.
  He is more disposed to literature.
EHTIROS n passion
SOG'IN- v.t miss, long for, yearn for
  U o'z shahrini va onasini juda sog'inadi.
  He yearns for his native town and his mother.
  NX+ni sog'inish longing, yearning for X
  Vatanni sog'inish tuyg'usi uni chulg'ab oldi.
  He was consuming with longing for home.
sog'inch n longing, nostalgia
sog'inchli adj longing, nostalgic
FIROQ n separation
    nostalgia
  NX+ni NY+ga jalb et-/qil- attract X, draw X to Y
  NX+ni o'z+iga jalb et-/qil- please X, appeal to X
  Uning xulqi meni o'ziga jalb etadi.
  His behaviour pleases me.
  Bog'ning go'zalligi odamni o'ziga jalb etadi.
  The beauty of the garden attracts people.
TORT- v.t attract, draw (l/f)
AJOYIB adj wonderful, marvellous, great
  Zap ajoyib odamsiz-da!
  What a marvellous person you are!
    charming
JOZIBA n attractiveness, charm
  Uning jozibasi meni o'ziga jalb etdi.
  Her attractiveness drew me to her.
jozibali adj attractive, charming
jozibador adj attractive, charming
JONON n beautiful woman, beauty
MAFTUN adj | NX+ga ~ bo'l- be charmed with X, be fascinated, bewitched by X, have fancy for X
  U mana shu aktyorga maftun bo'lgan.
  She has fancy for this actor.
  Hamma bu ajoyib muzikaga maftun bo'ldi.
  All people were charmed with this fine music.
  maftun qil- fascinate, bewitch
maftunlik n fascination
QIZIQ adj interesting, strange
  Bu qiziq kitob.
  This is an interesting book.
    amusing, funny
qiziqchilik n joke, jest
QIZIQ- v.int | N(ish)X+ga ~ be interested in X, enjoy Xing, delight in X
  Ko'p kishilar sportga qiziqadilar.
  Many people are interested in sports.
  Bu kitobni o'qishga qiziqdim.
  I am interested in reading this book.
  v.int | NX bilan ~ be interested in X, enjoy Xing, delight in X
  NX+ga ~+ish interest, delight in X, enthusiasm for X
  Uning musiqaga qiziqishi ilgarilari ancha kuchliroq edi.
  His interest in music was stronger before.
  Ularning boksga qiziqishi u tushuna olmas edi.
  He couldn't understand their enthusiasm for boxing.
  NX+ga ~+ib qol- be keen on X
  U mana shu mashhur artistga qiziqib qolgan.
  He is keen on this famous actor.
qiziqish n | NX+ga ~ interest in X
  (katta) qiziqish bilan with (great) interest
qiziqtir- v.t interest, attract, fascinate
  v.t | NX+ni N(ish)Y+ga ~ allure, prompt X to Y
qiziqarli adj interesting, exciting
  qiziqarli qil- arouse interest
qiziquvchi n | NX+ga ~ curious about, keen on X
MAROQ n interest
  maroq bilan with interest
  Bu kitobni maroq bilan o'qidim.
  I read this book with interest.
maroqli adj interesting
HAVAS n interest, hobby
  N(ish)X+ga havas qil- wish, desire X
  Uning muvaffaqiyatlariga u havas qilardi.
  She envied him his successes.
    be interested in X, be keen on X
havaslan- v.int | ~+ib CX do X with relish, with gusto
havaskor n fan, amateur, diletant
BARIBIR ad | NX+ga ~ all the same (for X)
  Baribir ketaman.
  I will go just the same.
  Menga baribir.
  It's all the same to me.
BIRDAY ad | NX+ga ~ all the same (for X)
LOQAYD adj indifferent
loqaydlik n indifference
FARQ n difference
  farqi yo'q no difference, it doesn't matter
befarq adj indifferent
  adj | NX+ga befarq qara- be indifferent to X
  U bizning barcha iltimoslarimizga befarq qaradi.
  He was indifferent to all our requests.
  N(ish)X+ni yomon ko'r- hate X, dislike X
  Barcha tinchliksevar odamlar urushni yomon ko'radilar.
  The whole peaceloving people hate the war.
  U meni yomon ko'radi.
  He dislikes me very much.
  NX+ni ko'ra olma- dislike X
  U meni ko'ra olmaydi.
  He can't stand me.
NAFRAT n loathing, disgust
  Ularga qarshi nafrat qildik.
  We felt a loathing towards them.
  NX+ga ~ bilan qara- loathe X, despise X
nafratli adj hatred
nafratlan- v.int | NX+dan ~ loathe X, despise X
  Biz sotqinlardan nafratlanamiz.
  We despise the traitors.
JIRKAN- v.int | NX+dan ~ be repelled by X, disgusted, fed up by X, have an aversion to / for X
  U karta o'yinidan jirkanadi
  He has an aversion to cardgames.
  Biz uning nopokligi uchun undan jirkanamiz.
  We have an aversion to him for his slovenliness.
  Men undan jirkandim.
  I find him revolting.
jirkantir- v.t repel, disgust
jirkanch n disgust, revulsion, loathing
YIRGAN- v.int | NX+dan ~ be repelled by X, be disgusted by X
ZERIK- v.int | NX+dan ~ be fed up with X, tired of X
  Bu odamdan zerikdim.
  I am fed up with that man.
    be bored
  U zerikdi.
  He is bored.
zeriktir- v.t bore, wear out
zerikarli adj boring, tedious, wearisome
BEZOR adj disgusting, loathesome
  NX+dan ~ bo'l- be disgusted at X, be fed up with X
  bezor qil- disgust, loathe
  NX+ni NY bilan bezor qil- pester X with Y
  Men savollarim bilan sizni bezor qilaman deb qo'rqaman.
  I am afraid to pester you with questions.
  jondan to'y- be fed up
  NX+ga ko'ngl+i teg- be tired of X
QIZIQ adj amusing, funny
  Bu odam qiziq.
  This man is amusing.
qiziqchilik n joke, jest
YUMOR n humour
yumorist n humorist
yumoristik adj humorous, comic
HAJV n humour, satire
hajviy adj humorous, satiric
HAZIL n | NX haqidagi ~ joke, jest about X
  Uning avtomobil haqidagi haziliga hech kim indamadi.
  Nobody reacted to his joke about the car.
  Uning hazil so'zlarini tingladim.
  I heard his joking words.
  hazil qil- joke, jest
  NX+ga hazil qil- play a trick, a prank on X
  Talabalar unga hazil qildilar.
  The students played a trick on him.
  Menga hazil qilmang!
  Don't joke with me!
hazillash- v.int joke, jest
hazilkash n joker
ERMAK n amusement, fun
  NX+ni ermak qil- make fun of X, laugh at X
  NX+ni mazax qil- poke fun at X, make fun of X
  kulgiga qol- be laughed at, make a fool of o.s.
kulgili adj making one laugh, ridiculous
    comic, funny
  kulgili bo'l- get ridiculous
     
KUT- v.t | NX+ni NY+dan ~ expect X from Y
  Biz bugun mehmonlar kelishini kutmoqdamiz.
  We are expecting visitors today.
  Bundan jasurlikni undan hech kim kutmagan edi.
  Nobody had expected such courage from him.
kutil- v.int be expected
  kutilmagan unexpected
kutilmaganlik n surprise
  N(ish)X+ga ko'z+i yet- see through that X, expect X
  Bu ishni bitirishga ko'zim yetmaydi.
  I don't expect to finish this work.
  oldindan ko'r- foresee, anticipate
HAYRAT n surprise, amazement, wonder
  NX+dan ~+da qol- be surprised, astonished, amazed at X, be stunned by X
  Odamlar yosh sportsmenning muvaffaqiyatlaridan hayratda qoldilar.
  The people were stunned by the successes of the toung sportsman.
  NX+ni NY bilan ~+da qoldir- surprise, astonish, amaze, strike X with Y
  Bu xabar bilan siz meni hayratda qoldirdingiz.
  You have striked me with this news.
  NX bilan ~+da qoldir- shine at X
  Ivanov gapga ustaligi bilan hayratda qoldiradi.
  Ivanov shines at eloquence.
  hayratga sol- surprise, astonish, amaze
  Bu voqea meni hayratga soldi.
  This event amazed me.
hayratlan- NX+dan ~ be surprised, astonished, amazed at X
  Men sening xatti-harakatingdan hayratlandim.
  I've been astonished at your behaviour.
HAYRON adj | NX+ga ~ (bo'l-) (be) surprised, astonished, amazed at X
    (be) dizzy, be at a loss
  Nima qilishimni-da bilmay, hayron bo'lib turibman.
  I am quite bewildered, I don't know what to do.
  NX+ga ~ qol- be surprised, astonished, amazed at X
  Biz uning so'zlariga hayron qoldik.
  We were amazed at his words.
  Uning qilgan ishini ko'rib hayron qoldim.
  I was astonished when I saw what he has done.
    be dizzy, be at a loss
  NX+ni NY bilan ~ qoldir- surprise, astonish, amaze X at Y
  U o'z muomalasi bilan meni hayron qoldirdi.
  He has astonished me at his tone.
  hayron qil- surprise, astonish, amaze
hayronlik n surprise, astonishment, amazement
AJAB adj strange, surprising, odd, extraordinary
ajabo int | ~ CX it is very surprising, X
ajablan- N(gani)X+ga ~ wonder at X, be astonished, amazed at X
  U mening to'satdan kelganimga ajablandi.
  She was amazed at my unexpected arrival.
ajablanarli adj surprising, astonishing
ajablantir- v.t amaze, astonish
TAAJJUB n surprise, astonishment
  adj | NX+ga ~ bo'l- be surprised, astonished at X
  adj | NX+ga ~ qol- be surprised, astonished at X
  Bu narsaga taajjub qoldim.
  I was surprised at this.
taajjublan- v.int be surprised, astonished
taajjublanarli adj surprising, astonishing
GANGIRA- v.int be astounded, be amazed, be disconcerted
ESANKIRA- v.int be dizzy, be disconcerted
UMID n | N(ish)X+ga ~ hope for X, wish, expectation of X
  U bilan uchrashishga umidim oz edi.
  I had a faint hope of meeting with him.
  n | NX+dan ~ hope in X
  Yoshlardan umidimiz katta.
  We have great hope in the youth.
  CX deb ~ bog'la- hope that X
  Sizni keladi deb umid bog'ladim.
  I hoped you would come.
  VX+ish uchun ~+i bor have hope for X
  Bu lug'atni tez vaqt ichida yozib tomomlash uchun umidimiz bor.
  We hope that this dictionary will be completed in a short time.
  NX+dan ~+ini uz- despair of X, lose hope for X
  Alpinistlar qutqarilishdan allaqachon umidlarini uzgan edilar.
  The mountaineers despaired already of salvation.
  Undan umidimni uzdim.
  I lost all hope for him.
  N(ish)X+ni umid qil- hope to X
  CX deb umid qil- hope that X
umidsiz adj hopeless
umidsizlik n despair
  umidsizlikka tush- despair, lose hope
umidsizlan- v.int | N(ish)X+dan ~ despair of X, lose hope for X
umidsizlantir- v.t discourage, dishearten
umidlan- v.int | CX deb ~ hope that X
umidvor adj | N(ishi)X+dan ~ hopeful for X, hoping for X
  Hamma ekspeditsiyaning tez qaytib kelishidan umidvor edi.
  All of them hoped for the near return of the expedition.
  U mendan umidvordir.
  He is hopeful about me.
ORZU n | N(ish)X haqidagi ~ desire, aspiration, hope, wish, dream of X
  Baxtli oilaviy hayot haqidagi orzu uning xayolidan ko'tarilmas edi.
  From this day on the dream of lucky family life didn't leave her.
  Odamlarning parvoz qilish haqidagi asriy orzusi 20-asrdagina amalga oshdi.
  The secular people's dream of flying realized only in the 20th century.
  Orzungizga yeting!
  May you be successful!
  N(ish)X+ni orzu qil- wish to X, hope that X, dream of Xing
  Har bir o'zbek ayol ona bo'lishni orzu qiladi.
  Every Uzbek woman dreams of becoming a mother.
  U mashinani orzu qiladi.
  She dreams of a car.
  Men Toshkentga borishni orzu qilaman.
  I want to go to Tashkent.
orzumand adj | N(ish)X+ga ~ hopeful about X, desirous of X
  NX+dan ko'ngl+i qol- be disappointed with X; be fed up with X, lose one's liking for X
  Uning o'z ishidan ko'ngil qolgan.
  He is disappointed with his work.
  NX+ning ko'ngl+ini qoldir- disappoint X
  Uning sovg'asi opamning ko'nglini qoldirdi.
  My sister was disappointed with her present.
     
QO'RQ- v.int | NX+dan ~ be afraid of X, fear X, feel frightened of X
  Go'dak qorong'ilikdan qo'rqyapti.
  The child is afraid of darkness.
  Men uning so'zlaridan qo'rqdim.
  I felt frightened of his words.
  Men hech kimdan qo'rqmayman.
  I fear nobody.
  v.int | NX oldidan ~ get afraid of X
  It hamma vaqt momaqaldiroq oldidan qo'rqardi.
  The dog got always fear of the thunderstorm.
  NX+dan ~+ib ket- feel frightened of X
  Qiz sichqondan qo'rqib ketdi.
  The girl felt frightened of the mouse.
qo'rqinchli adj frightning, fearful, terrifying, scary
qo'rqinch n fear, terror
  U qo'rqinch ostida yashaydi.
  She lives in fear.
qo'rqit- v.t frighten
  v.t | NX+ni N(ish)Y bilan ~ threaten X with Y
  NX+ni ~+ib yubor- frighten X, scare X
  It bizni qo'rqitib yubordi.
  The dog has frightened us.
qo'rquv n fear
HADIK n fear
hadiksira- v.int | NX+dan ~ be afraid of X, fear X
  Sen bu kishidan hadiksiramasang ham bo'ladi, u insofli odam.
  You mustn't fear this man, he is a honest man.
hadiksirat- v.t frighten, make worry
YOTSIRA- v.int be intimidated, keep out
HURK- v.int get frightened
  hurkib ket- jump with fright
hurkit- v.t frighten
haybatli adj formidable, frightening, fearsome
bahaybat adj colossal, huge
    formidable, frightning, fearsome
VAHIMA n terror, panic, fear
  vahimaga bos- be seized with terror, get into a panic
  vahimaga tush- be seized with terror, get into a panic
  NX+ni ~+ga sol- frighten X, terrify X
  NX+ni vahima qil- cause X to panic
  Ko'p vahima qilmang!
  Don't panic!
  Ularni vahima qildi.
  He caused a panic.
vahimali adj terrifying, horrifying
  Vahimali xabar keltirdi.
  He brought terrible news.
vahimachi n alarmist
DAHSHAT n fear, terror, horror
  Uning dahshat qo'rqmayman.
  I am not afraid of his threats.
  dahshat sol- terrorize
  dahshat oltida qol- be terrified
  Ular dahshat ostida qoldilar.
  They were terrified.
dahshatli adj terrifying, threatening
TERROR n terror
  terror qil- terrorize
     
TASHVISH n worry, trouble, anxiety
  N(gani)X uchun ~+ga tush- be worried, troubled by X, be anxious
  Sizdan xabar bo'lmagani uchun tashvishga tushdim.
  I was worried because I had no news of you.
  tashvishga sol- worry, trouble
  Sizni tashvishga solganim uchun kechiraysiz.
  Forgive me for troubling you.
tashvishli adj worry, troubled, anxious
tashvishsiz adj free of worries, untroubled
betashvish adj free of worries, untroubled
tashvishlan- v.int | NX+dan ~ be worried, troubled by X, be anxious
tashvishlantir- v.t worry, trouble, bother
XAVOTIR n worry, anxiety
  N(gani)X uchun ~ bo'l- be worried, alarmed by X
  Undan xabar kelmagani uchun xavotir bo'ldim.
  I am worried as I have not had news from him.
xavotirli adj worrying, alarming
xavotirlan- v.int | NX+dan ~ be worried, anxious about X, be alarmed by X
  Ona o'z o'g'lidan xavotirlandi.
  The mother is anxious about her son.
xavotirlantir- v.t worry, alarm
BEZOVTA adj anxious, troubled, perturbed, disturbed
  bezovta qil- make anxious, trouble; disturb, bother
bezovtalik n anxiety, trouble
bezovtalan- v.int be anxious, troubled
SAROSIMA n trouble, confusion, helplessness
  Olomon o'rasida sarosima boshlandi.
  Trouble arised amongst the crowd.
  sarosima bo'l- get troubled, confused
  sarosimada qol- get troubled, confused
  sarosimaga tush- get troubled, confused
  sarosimaga sol- trouble, confuse, disturb
  sarosima qil- trouble, confuse, disturb
sarosimalik n state of confusion
HOVLIQ- v.int be worried, upset, agitated
hovliqtir- v.t alarm, worry
  Bu xabar uni hovliqtirib qo'ydi.
  This news have alarmed him.
hovliqma adj uneasy, distresssed, fussy, agitated
o'ng'aysiz adj uneasy, confused
o'ng'aysizlan- v.int feel uneasy, get confused
G'ULG'ULA n confusion, trouble, disarray
  g'ulg'ula sol- cause confusion, sow confusion
bechora adj helpless, distraught
DIQQAT N(gani)X uchun ~ bo'l- be worried, anxious about X
  Uni ko'p kutdim, kelmaganligi uchun diqqat bo'ldim.
  I waited for him for a long time and was worried when he did not come.
xavflan- v.int | NX+dan ~ apprehend X, worry about X
xavfsira- v.int | NX+dan ~ apprehend X, worry about X
XUNOB adj nervous, uneasy, worried
  xunob bo'l- feel nervous, uneasy, get worried
  xunob qil- make nervous, worry
BOS- v.t oppress, overcome
  Meni uyqu bosdi.
  I am overcome with sleep.
  ko'ngl+i to'k free of anxiety, calm
yengillik n relief (from pain)
  Bu yangi mashina ishchilar uchun katta yengillik beradi.
  This new machine is a big relief for the workers.
yengillash- v.int be relieved, be eased
yengillashtir- v.t relieve, ease
yengillat- v.t relieve, alleviate, lighten
  U o'z xotirasini yengillatish uchun hamma narsani yozib borardi.
  He wrote everything down in order to relieve his memory.
     
BAXT n good fortune, luck, happiness
baxtli adj | NX+dan ~ fortunate, lucky, happy at X
  U uning muvaffaqiyatlaridan baxtlidir.
  She's happy at her successes.
baxtsiz adj unfortunate, unlucky, unhappy
badbaxt adj unfortunate, unlucky, unhappy
baxtiyor adj fortunate, lucky, happy (moment, event)
  Bu mamlakatning aholisi baxtiyordir.
  The people of this country is lucky.
SAODAT n happiness, well-being
saodatli adj happy, prosperous
  baxt-saodat happiness, well-being
  baxt-saodatli happy, prosperous
XURSAND adj | N(gani)X+dan ~ happy about X, glad of X, pleased with X; joyful, cheerful
  Biz do'stlarimizning muvaffaqiyatlaridan xursandmiz.
  We are glad of the successes of our friends.
  Men sizni ko'rganimdan xursandman.
  I am glad to see you.
  U sendan xursand.
  He is pleased with you.
  U xursand.
  He is happy.
  VX+ib ~ bo'l- be glad, delighted that X, rejoice that X
  Sizning sog'ayib qolganligingizni eshitib xursand bo'ldim.
  I rejoice to hear that you have recovered.
  xursand qil- delight
xursandlik n happiness, joy
xursandchilik n rejoicing
  NX+dan xursandchilik ko'r- experience joy from X, rejoice in X
  Ona o'z o'g'lidan ko'p xursandchilik ko'rdi.
  The mother has experienced much joy from her son.
SHOD adj happy, glad, jolly, merry
shodlik n happiness, joy, jollity, merriment
shodlan- v.int | N(ish)X+dan ~ rejoice, exult on X, be glad, delighted about X
  Futbol shiqibozlari o'z komandalari qozongan g'alabadan shodlanmoqda edilar.
  The football fans exulted on the victory of their team.
shodon adj happy, glad, jolly, merry
XURRAM adj happy, glad, jolly, merry
xurramlik n happiness, joy, rejoicing, merriment
  shod-xurram happy, glad, jolly, merry
  shod-xurramlik happiness, joy, rejoicing, merriment
  Vatan urushidan erishilgan g'alaba munosabati bilan shod-xurramlik bo'ldi.
  The rejoicing at the victory was great.
CHOG' adj happy, cheerful
chog'lik n happiness, cheerfulness
XUSHCHAQCHAQ adj cheerful, jolly, merry
sevin- v.int | N(ishi)X+dan ~ rejoice at X, be glad of X, delighted with X
  Bizning sayrga chiqishimizga men hozirdanoq sevinyapman.
  I am in advance glad of our outing.
  Men ayniqsa otamning sovg'asidan sevindim.
  I was particularly glad of my father's present.
  Bergan xabarimdan u sevindi.
  He was delighted with the news I brought.
sevintir- v.t delight
sevinch n rejoicing, joy, delight
QUVNA- v.int rejoice
quvnoq adj glad, happy
quvnoqlik n joy, happiness
QUVON- v.int | NX+dan ~ rejoice at X
  Bu so'zlarimdan quvondi.
  He rejoiced at my words.
  v.int | VX+ib ~ rejoice on Xing
  U yaxshi xabarni eshitib quvonib ketdi.
  He rejoiced on hearing the good news.
quvonch n rejoicing, joy, pleasure
  quvonch bilan with pleasure
  Do'stimni zo'r quvonch bilan kutib oldim.
  I received my friend with great pleasure.
quvonchli adj joyful, heartening
G'AM n sorrow, sadness, grief
  U g'am ichida.
  He is grieving.
    worry, trouble, anxiety
  g'am chek- be sad, be depressed, be worried
  g'am tort- be sad, be depressed, be worried
  NX+dan ~+ga bot- be distressed at X
  Biz amakimizning o'limidan juda g'amga botganmiz.
  We are profoundly distressed by the death of our uncle.
g'amli adj sad, depressed, sorrowful
beg'am adj carefree, feeling easy
beg'amlik n unconcern
g'amgin adj sad, sorrow, melancholic
g'amginlik n sadness, sorrow, melancholy
QAYG'U n sorrow, sadness
  N(gani)X uchun ~ tort- sorrow over X, grieve over X
  U qayg'u tortyapti.
  He is grieving.
  N(gani)X uchun ~+da be in sorrow for X, grieve over X
  Biz urushda qurbon bo'lganlar uchun chuqur qayg'udamiz.
  We are full of sorrow for the victims of the war.
  qayg'uga sol- sadden, grieve
qayg'uli adj sad, sorrowful (people, event)
qayg'usiz adj carefree, free of worries
qayg'ur- v.int | N(gani)X uchun ~ sorrow over X, grieve over X
  Do'stim o'lgani uchun qayg'urmoqdaman.
  I grieve over my friend.
    show solicitude for X, look after X
  v.int | N(gani)X+dan ~ sorrow over X, grieve for X
  U onasidan ayrilganidan qattiq qayg'uradi.
  She grieves for the loss of her mother.
HASRAT n grief, sorrow
  NX+dan hasrat qil- grieve X
hasratli adj grieved, sad
hasratlan- v.int grieve
RAHM NX+ga rahm+i kel- (NX+ga rahm+i kel(di)) feel sorry for X
  Unga rahmim keldi.
  I feel sorry for him.
  qon yut- nurse a grievance, suffer great sorrow
XOMUSH adj sad, silent
ALAM n pain, suffering, bitterness
  alam tort- suffer
  NX+ga alam qil- make X suffer, annoy X
KULFAT n distress, trouble
  NX+ga ~ keltir- cause distress, trouble to X
PARISHON adj perplex, confused
  ko'ngl+i parishon perplex, confused
parishonlik n perplexity, confusion
XAFA adj | NX+dan ~ upset at X, annoyed with X, unhappy about X, sad on X
  Men sening xulqingdan xafaman.
  I am sad on your behaviour.
    offended by X
  NX+dan ~ bo'l- be(come) offended by X
    be(come) upset, annoyed with X
  Siz mendan xafa bo'ldingizmi?
  Are you annoyed with me?
  NX+ga ~ bo'l- break up by X
  Nega siz bunday arzimagan narsaga xafa bo'lyapsiz?
  Why do you break up by such trifles?
  xafa qil- upset, annoy, distress, grieve
  Bekordan-bekorga uni xafa qilmang!
  Don't bother him for nothing!
    offend
xafalik n upset, unhappiness
    offence (taken)
xafagarchilik
/ xafachilik
n upset, unhappiness
    offence (taken)
RANJI- v.int | NX+dan ~ be offended by X, upset at X, hurt by X
ranjit- v.t offend, upset, hurt
  ranjitib qo'y- offend, upset, hurt
G'AZAB n anger, rage, fury
  g'azab+i kel- get angry, furious
  G'azabim keldi.
  I am angry.
  NX+ning ~+ini keltir- make X angry, furious
  Mening aytgan so'zlarim uning g'azabini keltirdi.
  My words angered him.
g'azabli adj angry, furious
g'azablan- v.int | NX+dan ~ get angry, furious, indignant, enraged at X
  Men uning surbetligidan g'azablandim.
  I am indignant with his impudence.
  U yomon ob-havodan g'azablangan edi.
  He was enraged with the bad weather.
g'azablantir- v.t make angry, furious, indignant
darg'azab adj angry, furious, offended
ACHCHIQ n bitterness, anger
  achchiq+i kel- get angry, bitter
  NX+ning ~+ini keltir- make X angry, bitter
  Achchig'ini keltirma.
  Don't make him angry.
  achchiq qil- get angry, bitter
  achchig'+i tez quick-tempered, irritable
  achchig'+i yomon quick-tempered, irritable
achchiqlan- v.int | N(ishi)X+dan ~ get angry with / at / about X
  Ona o'g'lidan achchiqlangan.
  The mother is angry with her son.
  Ona uning kech qolishidan achchiqlangan.
  The mother is angry about his being late.
achchiqlantir- v.t make angry, bitter
achchiqlash- v.int get angry at each other, quarrel
JAHL n anger, temper, spite
  U jahldan tushdi.
  He stopped being angry.
  (NX+dan) ~+i chiq- be angry (with X), lose one's temper
  Sizning mendan jahlingiz chiqmadimi?
  Aren't you angry with me?
  Uning jahli chiqdi.
  He lost his temper.
  NX+ga ~+i chiq- be filled with indignation at X
  Men uning beparvoligiga jahlim chiqadi.
  I am filled with indignation at his indifference.
  NX+ning ~+ini chiqar- make X angry, make X lose one's temper
jahlli adj angry, irritated
jahldor adj quick-tempered, irascible
badjahl adj angry, cross
QAHR n anger
qahrli adj angry, irritated
qahrlan- v.int get angry, lose one's temper
QIZI- v.int get angry
  Ko'p qizimang!
  Don't get so angry!
QAYNA- v.int boil, get angry
  fe'l+i ayni- get upset
  Uning fe'li aynadi.
  He was upset.
BUZ- v.t upset
  Bu odamni buzib qo'ydingiz.
  You have upset this man.
  fe'l+ini buz- get angry, lose one's tamper
  jon+i chiq- get furious
  Uning so'zini eshitib, jonim chiqib ketdi.
  I got furious when I heard what he said.
  jon+ini chiqar- annoy, trouble, bother
  Odamning jonini chiqarmang!
  Don't annoy me!
  NX+ning jon+iga teg- nag X, bother X, annoy X, get X in trouble, tire X
  O'yin bolaning joniga tegdi va u kitob o'qiyotgan opasining yoniga bordi.
  The child was tired of playing and went to his sister who was reading a book.
  NX+ning bosh+ini og'rit- bother X
  Boshimni og'ritma!
  Don't bother me!
JIG' NX+ning ~+iga teg- bore X, tease X, be tired of
  Bola kichkina qizning jig'iga tegdi.
  The boy teased a little girl.
G'ASH n irritation, anger, annoyance
  G'ashim keldi.
  I got angry.
  NX+ning ~+ini keltir- irritate, annoy X
  G'ashini keltirmang!
  Don't annoy him!
  NY bilan NX+ning ~+iga teg- irritate, annoy X with Y
  Sen o'zingning o'jarliging bilan mening g'ashimga tegasan.
  You irritate me with your obstinacy.
  Derazani yop, shovqin mening g'ashimga tegyapti.
  Close the window, the noise is annoying me.
kuyin- v.int suffer, be grieved
kuydir- v.t anger, annoy, cause trouble
  Meni kuydirmang!
  Don't let me down!
  U bola meni kuydirdi.
  That child caused me a lot of trouble.
QIZAR- v.int turn red; blush
  Giloslar qizara boshladi.
  The cherries began to turn red.
  N(gani)X+dan ~+ib ket- turn red, blush in X
  U uyalganidan qizarib ketdi.
  She blushed in confusion.
  v.int | NX+ning yuz+i ~ turn red, blush
  Uning yuzi qizardi.
  He blushed.
BO'ZAR- v.int grow pale
KUL- v.int | NX+dan ~ laugh at X
  Biz uning hikoyasidan rosa kuldik.
  We laughed merrily at his story.
kuldir- v.t make laugh
kulgi n laughter
kulimsira- v.int smile
XAXOLA- v.int roar with laughter
TABASSUM n smile
  tabassum qil- smile
ILJAY- v.int smile, grin
JILMAY- v.int smile
YIG'I n weeping, crying, sobbing
  Uning kuchli yig'isini eshitdik.
  We heard her weeping bitterly.
  yig'i-sig'i weeping and wailing
YIG'LA- v.int weep, cry, sob
  v.int | NX+dan ~ cry with / about X
yig'lat- v.t make cry
yig'loq n whiner
HIQILLA- v.int sob
  hiqillab yig'la- sob
O'KIR- v.int howl
    cry loudly
HO'NGRA- v.int weep loudly
  ho'ngrab yig'la- weep loudly
INGRA- v.int | NX+dan ~ groan, moan with X
  Bemor og'riqdan ingraydi.
  The sick man moans with pain.
  oh tort- moan, groan, sigh
  oh ur- moan, groan, sigh
XO'RSIN- v.int sigh