Conflict and Justice

Conflict

TO'QNASH- v.int conflict, clash Horizontal Motion
to'qnashuv n conflict, clash
ADOVAT n hostility, enmity Hatred
  NX ust+ida adovat qil- be hostile to X, nurse hatred
adovatli adj hostile
adovatsiz adj without hatred
XUSUMAT n hatred, hostility, enmity Hatred
  NX+ga xusumat qil- show hatred, hostility, enmity to X
xusumatli adj full of hatred, hostile
DUSHMAN n | NX+ga ~ enemy (of X)  
  U menga dushman bo'ldi.
  He became my enemy.
dushmanlik n enmity
dushmanlash- v.int be enemies
YOV n enemy, foe  
RAQIB n rival, competitor; opponent  
  Biz raqiblarimiz ustidan g'alaba qozondik.
  We defeated our rivals.
raqiblik n rivalry, competition; opposition
RAQOBAT n competition
  raqobat qil- compete
raqobatchi n competitor
BELLASH- v.int | NX bilan ~ rival, compete with X  
IG'VO n provocation, intrigue  
  Uning ig'vosiga quloq solmang!
  Don't listen to his intrigues!
  NX+ning ustida ~ yurit- intrigue, plot against X
  Ahmad uning ustida ig'vo yuritadi.
  Ahmad is intriguing against him.
  ig'vo qil- provoke
  ig'vo qiluvchi provocateur
ig'vogar n provocateur
ig'vogarlik n provocation, intrigue
ig'vogarona ad provocative(ly)
FITNA n plot, conspiracy, intrigue  
  Dushmanning fitnasi bitirildi.
  The enemy conspiracy has been broken.
  U mening ustimda fitna tarqatgan.
  He is plotting against me.
fitnachi n intriguer, instigator
FASOD n scheme, evil plot, intrigue  
  NX+ga til tegiz- swear at X, abuse X  
yomonla- v.t find fault with, denigrate  
  NX+ga gap qaytar- answer back, reply defiantly to X, contradict X Informing
  O'z ota-onangga gap qaytarma.
  Don't contradict your parents.
tortish- v.int | NX haqida ~ discuss, debate, contend on X Informing
  Ular shu maqola haqida qizg'in tortishmoqdalar.
  They hold a hot discussion on this article.
  Bolalar bir-birlari bilan tortishyaptilar.
  The children are having a tug-of-war.
  v.int | bir-birlari bilan tortish- have a tug-of-war, pull each other
JERK- v.int yell at, bark at  
VOVILLA- v.int yell at, bark at  
ARAZ n quarrel, breach  
arazla- v.int take offence, have a sulk
arazlash- v.int quarrel, fall out (each other)
IXTILOF n divergence, discord Agreement
  ixtilof sol- sow discord, strife
  Oramizga ixtilof solmang!
  Do not sow discord among us!
  ixtilof chiqar- sow discord, strife
  Oramizda ixtilof chiqarildi.
  Discord has arisen among us.
JANJAL n uproar, brawl, quarrel  
  Bu janjalni bostiring!
  Stop this row!
  janjal qil- brawl, quarrel
  Janjal qilmang!
  Don't quarrel!
janjallash- v.int | NX bilan ~ quarrel with X, brawl, pick a fight with X
  Bola akasi bilan ko'pincha janjallashadi.
  The boy quarrels often with his brother.
janjalkash adj quarrelsome
TO'PALON n noise, row, brawl  
G'AVG'O n noise, row, scene  
  g'avg'o qil- be noisy, make a row, make a scene
g'avg'oli adj noisy, scandalous
g'avg'osiz adj quiet, peaceful
G'ALVA n quarrel, row, scene  
  g'alva qil- quarrel, make a row, make a scene
TALASH n quarrel, argument, controversy, dispute  
TALASH- v.int quarrel, argue
aytish- v.int | NX bilan ~ quarrel with X, wrangle  
    be at odds with X
DO'Q n threat  
  NX+ga ~ ur- threaten X
  NX+ga do'q qil- threaten X
do'qla- v.t threaten
PO'PISA n threat  
  po'pisa qil- threaten
  do'q-po'pisalar all kinds of threats  
qo'rqit- v.t | NX+ni N(ish)Y bilan ~ threaten X with Y Fear
  Fabrika egasi ish tashlaganlarni ishdan bo'shatish bilan qo'rqitdi.
  The owner of the factory threatened the men on strike with lay-off.
TAHDID n threat  
  tahdid qil- threaten
DAHSHAT n fear, terror, horror Fear
  NX+ga dahshat qil- threaten X
  U menga dahshat qilmoqda.
  He is threatening me.
dahshatli adj terrifying, threatening
TERROR n terror Fear
  terror qil- terrorize
terrorchi n terrorist
terrorchilik n terrorism
JABR n oppression, suffering  
  NX+ga jabr et-/qil- oppress X, torture X
jabrla- v.t oppress
ZULM n oppression, yoke  
  Biz ularning zulmiga qarshimiz.
  We are against their oppression.
  NX+ga ~ ber- oppress X
  Ular xalqqa zulm beradilar.
  They are oppressing the people.
  zulm ko'r- be oppressed
  NX+ga zulm qil- oppress X
  jabr-zulm oppression  
EZ- v.t crush, squeeze Processes
    oppress, repress
ezil- v.int be oppressed, repressed
  Ezilgan xalqlar ozodlik uchun kurashmoqdalar.
  The oppressed peoples are struggling for freedom.
QARSHI adj opposing, against Identity & Difference
Position
  Kim qarshi?
  Who is against?
  post | NX+ga ~ against X, contrary to X
  U odam menga qarshi ish qilyapti.
  That man is working against me.
  Uning kutganiga qarshi.
  Contrary to his expectations.
  qarshi tur- resist
qarshilik n opposition, resistance
  NX+ga ~ ko'rsat- protest, resist against X
  NX+ga NY+da qarshilik qil- protest, resist against X about Y, oppose, contradict X in Y
  U menga hamma narsada qarshilik qiladi.
  She contradicts me in everything.
MUXOLIF n opponent, rival  
muxolifat n opposition
muxolifatchi n opponent
ZID adj | NX+ga ~ opposed to X Identity & Difference
  U bizga ziddir.
  He is against us.
zidlik n contradiction, opposition, conflict
zidlash- v.int | NX bilan ~ oppose X
TESKARI adj | NX+ga ~ opposed to X, against X Identity & Difference
Position
  Siz bizning ishimizga qarshi teskari tashviqot yuritmang!
  Do not engage in propaganda against our work!
E'TIROZ n protest, objection Informing
  Bu masala ustida bizning e'tirozimiz bor.
  We have an objection to this question.
  NX+ga qarshi ~ bildir- object, protest, say smth. against X
  U bu taklifga qarshi hech qanday e'tiroz bildirolmadi.
  He couldn't say anything against this offer.
  NX+ga qarshi e'tiroz qil- object, protest against X
  Bu masalada qarshi e'tiroz qilindi.
  A protest was made against this matter.
e'tirozsiz adj without objection
  NX+ga qarshi norozilik bildir- express dissatisfaction at X, protest against X Emotions
  Ishchilar bunday ishlab chiqarish normalariga qarshi norozilik bildirdilar.
  The workers have protested against such production quotas.
G'ALAYON n unrest, agitation, anger  
  g'alayonga kel- grow angry
  Ishchilar g'alayonga keldilar.
  The workers grew angry.
  g'alayonga tush- grow angry
  g'alayon ko'tar- revolt
  bosh ko'tar- revolt Authority
Quantity
Vertical Motion
Prehension
ko'taril- v.int | NX+ga qarshi ~ rise against X
  1917 yilda Rossiyaning ishchi va dehqonlari chor hukumatiga qarshi ko'tarildilar.
  In 1917 the workers and peasants of Russia rose against the tsarizm regime.
QO'ZG'OLON n revolt, rebellion, uprising  
  qo'zg'olon ko'tar- revolt, rebel, rise up
  qo'zg'olon qil- revolt, rebel, rise up
qo'zg'olonchi n rebel
ISYON n rebellion, revolt  
  isyon ko'tar- rebel, rise in rebellion, revolt
  Bizning xalq isyon ko'tardi.
  Our nation rose in rebellion.
  isyon qil- rebel, rise in rebellion, revolt
isyonchi n rebel
       
KURASH n struggle, fight, fighting, battle Sport
Undertaking
kurashchi n fighter
KURASH- v.int wrestle, fight
  Polvonlar bir-birlari bilan kurashyaptilar.
  The wrestlers are wrestling with each other.
  v.int | N(ish)X uchun ~ struggle, fight, strive for X
kurashchan adj combat-worth
kurashchanlik n fighting spirit
yoqalash- v.int fight (each other)  
UR- v.t beat, strike Processes
Military
  Ahmad Toshmatni urdi.
  Ahmad beat Tashmat.
  Bizning askarlar dushman askarlarini urdilar.
  Our soldiers have struck at the enemy.
    hit, knock
  v.t | NX+ni NY+iga ~ strike X in Y
  Yigitcha uni yuziga urdi.
  The fellow struck him in the face.
urish- v.int | NX uchun ~ fight for X
  Bolalar koptok uchun urishdilar.
  The children fought for the ball.
  Askarlar urishyaptilar.
  The soldiers are fighting.
  bir-birisi bilan ~ fight each other
  Ikki bola bir-birisi bilan urishyaptilar.
  The two children are fighting each other.
urishish- v.int fight each other
  ur-sur fight  
  Ko'chada ur-sur bo'lyapti.
  A fight is going on in the street.
DO'PPOSLA- v.t beat unmercifully  
ZARB
/ ZARBA
n blow, strike Processes
  Portlagan bombalarning zarbasidan yerlar larzanglab ketdi.
  The earth trembled with the shock of exploding bombs.
  NX+ga ~ ber- strike a blow at X
  Dushmanga zarba berdik.
  We struck a blow at the enemy.
  zarba ye- be struck (a blow)
MUSHT
/ MUSHTUM
n fist Body & Members
  NX+ga ~ sol- struck X with one's fist
  musht ko'rsat- shake one's fist
mushtla- v.t punch
mushtlash- v.int exchange blows
HUJUM n attack, assault  
  Uchquchlar hujumidan bekinishga harakat qilingiz.
  Try to shelter from the air attack.
  hujum et-/qil- attack, assault
hujumkor n attacker
TAJOVUZ n aggression, encroachment, attack  
  tajovuz qil- aggress, encroach on, attack
tajovuzkor n aggressor, attacker
bosqinchi n aggressor, bandit  
bosqinchilik n aggression, crime
AGRESSIV adj aggressive  
quvla- v.t chase, pursue Motion with
  Bo'rini quvladik.
  We chased the wolf.
  O'g'rini tutish uchun uning orqasidan quvladim.
  I pursued the thief in order to catch him.
quvlan- v.int be chased, pursued
TA'QIB n pursuit, persecution  
  ta'qib qil-/et- pursue, persecute
YOR- yorib o't- break through Processes
  U jabhani yorib o'tdi.
  He broke through the battle line.
QOCH- v.int | N(ish)X+dan ~ flee X, run away from X Opportunity
Motion with
  Ular qochdilar.
  They fled.
  NX+dan ~+ib ket- escape X, evade X
  NX+dan ~+ib qutul- escape from X
  O'z dushmanlaridan u qochib qutulishni istamadi.
  He didn't want to escape from his enemies.
qochoq n fugitive, deserter
    refugee, displaced person
qochqoq n fugitive, deserter
qochqin n fugitive, runaway
    refugee
  qo'lga tush- get caught  
QAMAL n siege  
MUDOFAA n defence  
  NX+dan mudofaa qil- defend against X
  Askarlar mamlakatni mudofaa qilmoqdalar.
  The soldiers are defending the country.
mudofaachi n defender
HIMOYA n protection, defence, support Preservation
Justice
  U Fransiyaning himoyasi ostida.
  He is under the protection of France.
  NX+ni NY+dan himoya qil- protect, defend X from Y, support X against Y
  Har bir kishi o'z vatanini dushmanlardan himoya qilishga doim tayyordir.
  Each man is always ready to defend his native land from the enemies.
  U o'z singlisini xatardan himoya qildi.
  He defended his little sister from the danger.
  Advokat sudda uni himoya qilmoqda.
  The lawyer is defending him in court.
  NX+dan himoya qilin- protect, defend o.s from X
  Yosh respublika chet el intervensiyasidan mardona himoya qilindi.
  The young republic defended itself with fortitude from the foreign intervention.
himoyasiz adj defenceless, helpless
himoyachi n defender
QO'RI- v.t guard, protect, defend Military
qo'riq adj defence, protection, safeguard
qo'riqchi n guard
qo'riqla- v.t guard, defend
       
G'OLIB n, adj winner  
g'olibona ad victorious(ly)
G'ALABA n victory, success
  Ishimizda ko'p g'alabaga erishdik.
  We have had great successes in our work.
  NX ust+idan ~ qozon- be victorious over X
  Dushman ustidan g'alaba qozandik.
  We were victorious over our enemies.
  g'alaba qil- win, be victorious
g'alabali adj victorious
MAG'LUB mag'lub (bo'l-) (be) defeated, conquered
  Ular urushda mag'lub bo'ldilar.
  They were defeated in war.
  mag'lub qil- defeat, conquer
mag'lubiyat n defeat
  mag'lubiyatga uchra- be defeated
ZAFAR n victory  
zafarli adj victorious
YENG- v.t win, be victorious (against); defeat Results
  Yosh bokschi o'zining barcha raqiblarini yengdi.
  The young boxer won all his rivals.
  Dushmanni yengdik.
  We defeated the enemy.
yengil- v.int be defeated, conquered
yengilmas adj invincible
yengilmaslik n invincibility
USTUN ustun bo'l- be victorious, be the victor Value
  ustun chiq- be victorious, be the victor
  U kurashda ustun chiqdi.
  He was victorious in the fight.
  tor-mor qil-/et- defeat, crush  
ZABT n conquest  
  zabt et-/qil- conquer, overcome
  U mamlakat zabt etilgan.
  That country has been conquered.
ISTILO n conquest  
  istilo qil- conquer
istilochi n conqueror
JAHONGIR n conqueror; imperialist Politics
BOS- bosib ol- grab, seize, capture, conquer Bodily Motion
Processes
Prints
Anxiety
Peace
Criminality
Prehension
Exchange
Processes
  Mening pulimni bosib oldi.
  He grabbed my money.
     
     
     
     
     
     
TASLIM NX+ga ~ bo'l- surrender to X, capitulate  
taslimchi n advocate of surrender
O'CH n revenge  
  N(gani)Y uchun NX+dan ~ ol- take revenge on X for Y
  Men xafa qilganim uchun u mendan o'ch olmoqda.
  He revenges himself up on me for my grudging.
  Ahmad Toshmatdan o'ch olishni istaydi.
  Ahmad wants to revenge himself on Tashmat.
  o'ch oluvchi avenger
QASOS n revenge, vengeance  
  NX+dan ~ ol- revenge o.s. on X
  Bu kishi ukasini urgan odamdan qasos olmoqchi.
  This man wants to revenge himself on the man who beat his younger brother.
qasoschi n avenger
QURBON n sacrifice, offerings Interest
Religion
    victime, martyr
  qurbon bo'l- sacrifice oneself, be sacrificed
  U ozodlik yo'lida qurbon bo'ldi.
  He sacrificed himself for freedom.
  NX+ni NY uchun qurbon qil- sacrifice X for Y
  O'z hayotini vatan ozodligi uchun qurbon qildi.
  He has sacrificed his life for the freedom of his native land.
  U hayvonni qurbon qildik.
  We sacrificed that animal.
       
urish- v.int | NX uchun ~ fight for X Fighting
  Bolalar koptok uchun urishdilar.
  The children fought for the ball.
  Askarlar urishyaptilar.
  The soldiers are fighting.
urishtir- v.t cause to fight, set at odds
urishqoq adj warlike, bellicose
urishqoqlik n bellicosity, warmongering
URUSH n war, warfare  
  fuqaro urushi civil war
  jahon urushi world war
JANG n battle  
  Men sharq jabhasidagi janglarda qatnashdim.
  I took part in the battles on the Eastern front.
  jang maydoni battlefield, front
  jang qil- fight, do battle
  Askarlar jang qilmoqdalar.
  The soldiers are fighting.
jangchi n soldier, warrior
janggoh n battlefield, front
JANGOVAR adj fighting
    warlike, fearless, fierce
jangovarlik n fighting spirit
HARB n war, battle Occupations
harbiy adj military
  n regular soldier
harbiylashtir- v.int militarize
harbiycha adj army, military
ASKAR n soldier  
askarlik n military service
askariy adj army, military
SOLDAT n soldier  
OFITSER n officer  
GENERAL n general  
SARKARDA n leader, commander-in-chief Organizations
QOROVUL n guard, sentry, watchman  
  Qorovullar ko'chada turibdilar.
  The guards are standing in the street.
qorovullik n guard (duty, activity)
qorovulxona n guardroom
SOQCHI n guard, watchman  
soqchilik n guard (duty, activity)
qo'riqchi n guard Fighting
navbatchi n (person) on duty Necessity
    guard, watchman
navbatchilik n duty
POSBON n guardian, sentinel  
    protector
RAZVEDKA n reconnaissance  
    intelligence; intelligence service
JOSUS n spy  
SHPION n spy  
ARMIYA n army, forces  
QO'SHIN n army, troops, forces  
OTRAD n detachment, troops  
LASHKAR n army, forces  
lashkargoh n military camp
    headquarters
LASHKARBOSHI n commander
QUROL n arms, weapons, armaments, guns Tools
    equipment
qurolli adj armed
qurolsiz adj unarmed, disarmed
qurolsizlantir- v.t disarm
qurollan- v.int arm o.s.
qurollantir- v.t arm
YAROG' n arms, weapons  
KALTAK n stick Tools & Furnitures
  kaltak ye- get a beating
kaltakla- v.t beat (with a stick)
TAYOQ n stick Tools & Furnitures
tayoqla- v.t beat (with a stick)
QAMCHI n whip Tools & Furnitures
  qamchi bos- whip
qamchila- v.t whip
NAYZA n spear, lance Vital Functions
QILICH n sword, sabre  
qilichboz n fencer
SHAMSHIR n sabre  
XANJAR n dagger  
OT- v.int | NX+ga ~ fire (weapon) at X, shoot X Release
  Biz navbatma-navbat nishonga otdik.
  We shot in turn the target.
  Dushman tankasiga qarab oting!
  Fire at the enemy tank!
otish- v.int fire (each other)
otishma n firing, skirmish
  o't och- fire on/at, shell  
MO'LJAL n aim Intention
Thought
  NX+ni ~+ga ol- aim at X, take aim at X
  Nishonni yaxshi mo'ljalga oling.
  Aim good at the target.
  Mergan o'rdakni mo'ljalga olyapti.
  The hunter is taking aim at the duck.
KAMON n bow  
O'Q n arrow  
    bullet, shell
  o'qqa tut- shoot, fire, bombard
  Bu istehkom o'qqa tutildi.
  This fortress was bombarded.
  NX+ga ~ teg- X be struck, be hit
  Bu askarga o'q tegdi.
  A bullet struck this soldier.
o'qla- v.t load (weapon)
o'qchi n bowman, rifleman, gunner
MILTIQ n gun, rifle  
TO'PPONCHA n revolver, pistol  
PULEMYOT n machine-gun  
AVTOMAT n machine-gun Tools
MERGAN n gunman, rifleman, sniper Agriculture
    hunter, huntsman
TO'P n cannon Play
to'pchi n gunner
ZAMBARAK n cannon  
PUSHKA n cannon  
RAKETA n rocket Vehicles
    missile
ARTILLERIYA n artillery  
  portlovchi moddalar explosive Processes
SNARYAD n shell  
BOMBA n bomb  
BOMBARDMON n bombardment
  bombardmon qil- bombard
MINA n mine  
DORI n (gun)powder Medicine
  o'q-dori ammunitions  
QALQON n shield  
DUBULG'A n (traditional) helmet  
KASKA n helmet Clothing
TANK n tank  
       
MUZOKARA n | NX haqida ~ discussion about X Informing
  Yangi film haqida tomoshabinlar bilan o'tkazilgan muzokara qizg'in o'tdi.
  The discussion with the spectators of the new film proceeded animatedly.
  Naim muzokaraga chiqdi.
  Naim has joined in the discussion.
  Paxta masalasida ko'p muzokara bo'ldi.
  There was much discussion on the problem of cotton.
  n | NY o'rtasida NX haqida ~+lar negotiations for X between Y
  Ikki davlat o'rtasida savdo shartnomasi haqidagi muzokaralar bugun boshlanadi.
  The negotiations for a trade agreement between both countries begin today.
  NX haqida ~ olib bor- conduct negotiations for X, negotiate for X
  Har ikkala vazir savdo shartnomasi tuzish haqida muzokaralar olib bordilar.
  Both ministers negotiated for a trade agreement.
  muzokara olib boruvchi negotiator
  bir-biriga yon ber- come together, draw closer together  
  o'zaro kelish- come together, draw closer together  
MUROSA n reconciliation, compromise  
  murosa qil- reconcile, make concessions
murosasiz adj uncompromising
murosachi n mediator
YARASH n armistice, truce  
YARASH- v.int make peace, reconcile
yarashtir- v.t | NX+ni NY bilan ~ reconcile X with Y, let X make peace with Y
  Ona o'g'lini uning opasi bilan yarashtirib qo'ydi.
  The mother has reconciled her son with his sister.
tinch ad quiet(ly), peaceful(ly), calm(ly) Character
Speed
tinchlik n quietness, calmness
    peace
TINCHLIKSEVAR adj pacific
totuv adj friendly, peaceful  
totuvlik n friendship, peace
  tinch-totuv peaceful(ly)  
BOS- v.t calm down, quiet down Bodily Motion
Processes
Prints
Anxiety
Criminality
Victory & Defeat
Prehension
Exchange
Processes
Forces
bosil- v.int calm down, quiet down
     
     
     
     
     
     
     
     
SULH n peace, armistice, reconciliation  
  sulh tuz- make peace
  sulh qil- make peace

Justice

ADOLAT n justice, righteousness Morality
  Bu mamlakatda adolat bor.
  There is justice in this country.
adolatli adj just, righteous
adolatsiz adj unjust
adolatsizlik n injustice
adolatparvar n righteous man
HAQ n right(s) Truth
Business
Meaning
Value
Money
  N(ish)X+ga ~+i bor have a right to X
  Bu yerga kelishga haqim bor.
  I have a right to come here.
  ish haq+i pay, wages
haqlik n right (on one's side)
haqli adj | N(ish)X+ga ~ having a right to X
nohaq adj unjust
    against the law
nohaqli adj without the right
HUQUQ n rights
  Ular o'z huquqi uchun kurashmoqdalar.
  They are fighting for their rights.
    law
  Huquq idoralariga ko'rgazma berildi.
  Instructions have been given to the legal departments.
  N(ish)X ~+i right to X
  Har bir kishi mehnat qilish huquqiga ega.
  Everyone has the right to work.
  inson huquqlari human rights
huquqiy adj legal; juridical
huquqsiz adj having no right
huquqshunos n lawyer, jurist
huquqshunoslik n law (as a discipline)
HAQQONIY adj just, appropriate
  U haqqoniy gaplarni aytyapti.
  he is telling the truth.
haqqoniylik n justice, appropriateness
haqqoniyat n justice, legitimacy, appropriateness
GUNOH n sin, crime  
  Gunoh mendan o'tgan emas.
  I am not to blame.
  Mening gunohim nima?
  What have I done?
  Uning gunohi kechirildi.
  His sins are forgiven.
gunohsiz adj innocent
begunoh adj innocent
begunohlik n innocence
gunohkor n sinner, guilty person
    criminal; the accused
AYB n guilt, fault Criticism
Organizations
  Aybini bo'yniga oldi.
  He admitted his guilt.
    disgrace
  Sen bilan yurib aybga qoldim.
  I was involved in disgrace because I went with you.
  NX+ga ~ qo'yish accusation against X
  Sening unga ayb qo'yishing asossiz.
  Your accusations against him are groundless.
aybsiz adj innocent
aybla- v.int | NX+ni NY+da ~ indict X for Y
  Prokuror uni jinoyatda aybladi.
  The public prosecutor indicted him for a crime.
    accuse X of Y, blame X for Y, put the blame on X, find faults with X
  U o'z akasini ehtiyotsizlikda aybladi.
  He accused his brother of carelessness.
  Uni yolg'onchilikda aybladilar.
  He was blamed for a fraud.
ayblan- v.int get blamed
ayblanuvchi n the accused, defendant
aybdor adj | NX+ga ~ guilty of X
  Injener avariya bo'lganiga aybdor emas edi.
  The engineer was not guilty of the accident.
  adj | NX+da ~ bo'l- be to blame for X
  Bunda mening do'stim aybdor.
  My friend is to blame for this.
  n the accused, defendant
himoyachi n defender Fighting
    lawyer
javobgar adj | NX uchun / NX+ga ~ responsible for X Participation
  U ish uchun javobgar.
  He is responsible for the work.
  U ishchilar uchun javobgar.
  He is responsible for the workers.
  Men bu ishga javobgarman.
  I am responsible for this.
    guilty
  U javobgar bo'ldi.
  He is guilty.
SHIKOYAT n complaint, protest Criticism
  N(ish)X haqida NY+ga shikoyat qil- complain to Y about X, protest against X(=person, action)
  Ayol pochta orqali yuboriladigan pullar o'z vaqtida yetkazmasligi haqida pochta xodimiga shikoyat qildi.
  The woman complained to the post employee of the late delivery of her postal order.
  Men bu asbobning sifati yomonligi haqida shikoyat qilmoqchiman.
  I want to complain about the inferior quality of this apparatus.
  Nima uchun mening ustimdan idoraga noto'g'ri shikoyat qildingiz?
  Why did you make an unfair complaint about me at the office?
shikoyatchi n litigant
ARZ n complaint, plea, request Criticism
  NX+ga NY+ning ust+idan arz qil- complain to X of Y
  U otamga mening ustimdan arz qildi.
  She has complained to my father.
ARIZA n | NX+ga ~ appeal, application, petition to X
  Bugun men militsiyaga ariza beraman.
  I shall hand in an application to the militia.
  NX+ga ~ ber- appeal to X
  NX+ning ust+ida ariza qil- complain about X
DOD n complaint, wailing Criticism
Participation
  U dodini aytdi.
  He made a complaint.
dodla- v.int complain, wail
       
JINOIY adj criminal  
JINOYAT n crime
  Uning jinoyati og'ir.
  His crime is serious.
  jinoyat qil- commit a crime
jinoyatchi n criminal
jinoyatkorona ad criminal(ly)
PORA n bribe  
  pora ber- bribe
  Unga pora berildi.
  He was given a bribe.
  pora ol- take bribes
poraxo'r n corrupt person
poraxo'rlik n bribery, corruption
KORRUPSIYA n corruption  
SOXTA adj false, forged Honesty
Informing
  Bu soxta hujjatdir.
  This is a forged document.
soxtalashtir- v.t forge, falsify
soxtagar n forger
aldamchi n cheat, swindler, deceiver Cunning
  Bu odamdan ehtiyot bo'lish kerak, chunki aldamchidir.
  One must be careful of that man because he is a deceiver.
aldamchilik n trickery, swindle, trap
BUZ- v.t break (rule, promise…) Destruction
Processes
Emotions
  O'yinchi o'yin qondasini buzdi.
  The player broke the rule of the game.
  U berilgan va'dani buzdi.
  He has broken his promise.
SUIISTE'MOL n misuse, use wrongly, abuse Utilization
  NX+dan suiiste'mol qil- misuse X, use X wrongly
O'G'RI n thief, burglar Reflection
  O'g'rini tutdilar.
  The thief was caught.
o'g'rilat- v.t | NX+ini ~ be robbed of X
o'g'rincha adv stealthily, secretly, covertly
O'G'IRLA- v.t steal, rob
  Mening do'stimning fotoapparatini o'g'irladilar.
  My friend has had his camera stolen.
  Birovning narsasini o'g'irlash mumkin emas!
  One must not steal the property of another!
O'G'IRLIK n stealing, robbery, theft
  o'g'irlik qil- steal, rob
KISSAVUR n pickpocket  
QAROQCHI n robber, bandit  
qaroqchilik n robbery, banditry
BOS- NX+ga ~ burst in X, break into X Bodily Motion
Processes
Prints
Anxiety
Peace
Victory & Defeat
Prehension
Exchange
Processes
     
     
     
     
     
     
     
     
TALA- v.t plunder, burgle  
TALON n plunder, robbery
  talon qil- plunder, burgle
talonchi n plunderer, robber
BEZORI n hooligan  
bezorilik n hooliganism
FOHISHA n prostitute  
fohishalik n prostitution
fohishaxona n brothel
  buzuq xotin immoral woman, prostitute  
zo'rla- v.t rape Necessity
zo'rlash- v.int get raped
  nomus+iga teg- rape  
o'ldir- v.t kill, murder Life
  o'ldirish murder
QOTIL n murderer, killer  
qotillik n murder
  qotillik qil- murder
SUIQASD n attempt on sb's life  
  NX+ga suiqasd qil- attempt on X's life
suiqasdchi n murderer
odamxo'r n cannibal, murderer  
odamxo'rlik n cannibalism
qirg'in n slaughter  
       
JAZO n punishment  
  NX+ga NY uchun ~ ber- punish X for Y
  Men uning jazosini beraman!
  I will give it to him!
  NX+ga NY uchun ~ beril- (X) be punished for Y
  Unga qilgan gunohi uchun o'lim jazosi berildi.
  He was sentenced to death for his crime.
  o'lim jazosi death penalty
jazola- v.t | NX+ni NY uchun ~ punish, penalize X for Y
jazolan- v.int | NX uchun ~ get punished, penalized for X
  U bu ish uchun jazolanadi.
  He will be punished for that.
  NX+ga chora ko'r- punish X Method
  NX+ga chora ko'ril- (X) be punished
  NX+ga hukm qil- sentence to X Justice Enforcement
KES- v.t | NX+ni NY+ga ~ sentence X to Y  
  Jinoyatchi ikki yilga kesildi.
  The guilty party has been sentenced to two years.
SHTRAF n fine, penalty  
  shtraf sol- fine
  shtraf qil- fine
JARIMA n fine, penalty  
  jarima to'la- pay a fine
  U 10000 so'm jarima to'ladi.
  He paid a fine of ten thousands som.
AMNISTIYA n amnesty  
       
QONUN n law Rules & Contracts
Normality
  Fransiya qonunlarini bilasizmi?
  Do you know the laws of France?
  qonunlar code
  qonunlar to'plami code
qonuniy adj legal, lawful
qonuniylik n legality, lawfulness
qonuniyat n law (regular pattern)
qonunsiz adj lawless
    illegal
qonunsizlik n lawlessness
    illegality
noqonuniy adj illegal
qonunlash- v.int be legalized
qonunlashtir- v.t legalize
SHAR'IY adj lawful (according to the Shariat) Religion
SHARIAT n Shariat (religious law of Islam)
YURIST n jurist  
YURIDIK adj juridical
ADLIYA n (administration of) justice  
SUD n court Occupations
  Uning ishi sudga berildi.
  His case has been taken to court.
    trial
  sud qil- try, judge
sudya n judge
sudla- v.t try, judge
HUKM n judgement, sentence, verdict Organizations
Punishment
  Hukm o'qilmoqda.
  The sentence is being read.
  NX ust+idan ~ chiqar- sentence X
  Qozi aybdor ustidan hukm chiqardi.
  The judge sentenced the guilty man.
  NX+ga hukm qil- sentence to X
hukmnoma n judgement
HAKAM n judge, referee
MAHKAMA n law court
QOZI n qazi (muslim judge) Religion
qozixona n court
MUFTI n mufti (arbiter in islamic law) Religion
HOKIM n local ruler, judge Organizations
MILITSIYA n police, militia  
  militsiya bo'limi police station
  militsiya idorasi police station
  militsiya uchastkasi police station
militsiyaxona n police station
POLITSIYA n police Occupations
politsiyachi n policeman
  Milliy Xavfsizlik Xizmati (SNB) National Security Service  
tergovchi n detective, examining judge  
GUVOH n witness Rules & Contracts
  Guvohlar qozixonaga kirdilar.
  The witnesses entered the court.
  guvoh bo'lib chiq- testify
guvohlik n testimony
  guvohlik ber- testify, give evidence
  guvohlik qil- testify, give evidence
guvohnoma n attestation, certificate
SHOHID n witness, eyewitness  
shohidlik n testimony
  shohidlik qil- testify, give evidence
DALOLAT n testimony, evidence Thought
  NX+dan ~ ber- testify to X, give evidence of X, be indicative of X
  Uning faoliyati vatanga qizg'in muhabbatidan dalolat beradi.
  His activities are indicative of his great love for his motherland.
  Obro'-e'tibor yuqori ekanligidan dalolat beradi.
  This testifies to the high level of its authority.
ADVOKAT n lawyer, attorney Occupations
oqlovchi n lawyer Occupations
PROKUROR n prosecutor  
qoralovchi n prosecutor  
HIBS n arrest  
  hibsga ol- arrest
QAMA- v.t arrest Processes
  Uni qamash kerak.
  He must be arrested.
qamal- v.int be arrested
qamoq n arrest, detention
  qamoqqa ol- be arrested, be put in jail
  U qamoqqa olindi.
  He has been arrested.
  qamoqda yot- be in jail, be imprisoned
  qamoqda o'tir- be in jail, be imprisoned
qamoqxona n prison, jail
TURMA n prison  
  Turmaga qamamoq.
  To imprison.
turmachi n jailer
ZINDON n dungeon  
MAHBUS n prisoner, convict  
mahbuslik n detention
ASIR n prisoner, captive, prisoner-of-war  
  asirga ol- capture, arrest
asirlik n captivity
TUTQUN n captive, prisoner  
  tutqun bo'l- get captive
  tutqun qil- capture, take (sb) prisoner
  tutqun qilib ol- capture, take (sb) prisoner
tutqunlik n captivity
KISHAN n handcuffs; fetters, chains, bonds  
  kishan sol- handcuff; fetter