Meaning and Spirit

Opinion

FIKR n | NX haqidagi / to'g'risidagi ~ thought of X, idea about X Thought
Agreement
    opinion, view about X
  Xalqning fikrini o'rganing!
  Study the views of the people!
  fikr+icha in one's opinion
  NX haqida ~ bildir- express one's opinion about X
  Bu haqda uning o'zi fikr bildirishi kerak.
  He has to express himself his opinion of it.
  Tanqidchi kitob haqida salbiy fikr bildirdi.
  The critic has spoken of the book negatively.
  NX bo'yicha ~+ini bildir- speak on X
  Men shu masala bo'yicha fikrimni bildirmoqchiman.
  I want to speak on this issue.
  NX bo'yicha ~ almash- exchange opinions on X, points of view about X
  Turli muammolar bo'yicha biz foydali fikr almashib oldik.
  We had a fruitful exchange of opinions on different issues.
  NX haqida NY qarab ~ yurgiz- judge X by Y
  U boshqalar haqida o'ziga qarab fikr yurgizadi.
  He judges the others by himself.
  O'qituvchi o'z o'quvchilari haqida ularning muvaffaqiyatlariga qarab fikr yurgizadi.
  The teacher judges his pupils by their progress.
  NX haqida fikr hosil qil- form an opinion on X
  Men o'zimda bu haqda fikr hosil qilolmadim.
  I couldn't form an opinion of it.
  NX bo'yicha o'z fikr+ini ayt- give one's standpoint on X
  Vazir bu voqealar bo'yicha o'z fikrini bugun aytadi.
  The Minister will give today his standpoint on this events.
  NX bo'yicha o'z fikr+ini bayon qil- speak on X
  Janob K. bu masala bo'yicha o'z fikrini bayon silishni istamaydi.
  Mister K. doesn't want to speak on this issue.
fikrlash- v.int exchange points of view
MULOHAZA n | NX haqida ~ reflection, consideration, remark about X  
  U ish haqida bir necha mulohazalar bildirdi.
  He made some remarks about the work.
    opinion, judgement consideration about X
  Uning san'at haqidagi mulohazalari hamma vaqt juda obrazlidir.
  His judgements on arts are always colourful.
  mulohaza qil- consider
  Shahar sho'rosini yangidan saylash uchun mulohaza qilinmoqda.
  Consideration is being given to new elections for the town council.
mulohazali adj sensible, sane
mulohazasiz adj unreasonable
NAZAR n glance, look Vision
    opinion, view
  nazar+ida in one's opinion
  Nazarimda do'stingiz kelmadiganga o'xshaydi.
  It seems to me that your friend won't come.
  nuqtai nazar point of view, opinion
  Shu nuqtai nazardan.
  From this point of view.
  NX+ni nazar+iga ilma- don't consider X worth oneself
  Ahmad Toshmatni nazariga ilmaydi.
  Ahmad considered Tashmat beneath him.
  (ko'z) qarash outlook, point of view, opinion  
DUNYOQARASH n world outlook  
qaraganda post | NX+ga ~ according to X Utilization
Identity & Difference
     
KO'RA post | N(ish)X+ga ~ in accordance with X, according to X, because of X Utilization
Identity & Difference
  U odamning aytishiga ko'ra, yig'ilishga besh kishi kelgan.
  According to this man, only five people came to the meeting.
  post | NX+dan ~ in comparison with X
qat'iyan adv definitely Necessity
  uzil-kesil definite(ly), categorical(ly)  
TOP- v.t think, consider, find Reflection
Exchange
     
SANA- CX deb ~ at last X, consider that X Numbers
hisobla- v.t | CX deb ~ at last X, consider that X Numbers
  NX+ni NY deb ~ consider, regard X as Y, see in X Y
  Men uni yaxshi sportchi deb hisoblayman.
  I regard him as a good sportsman.
  U o'z hamkasbini raqobatchi deb hisoblaydi.
  He sees in his colleague a rival.
hisoblan- v.int | NX ~ be considered as X
  Bu antifashistning oxirgi xatlari yosh avlodga vasiyati hisoblanadi.
  The last letters of this antifascist are considered as a testimony to the young generation.
o'yla- CX deb o'yla- think, imagine, believe that X Thought
  NX+ni NY deb o'yla- consider X to be Y, regard X as Y
    think, imagine, believe X to be Y
BIL- NX+ni NY deb bil- consider X to be Y, regard X as Y Ability
Knowledge
Pride
    think, imagine, believe X to be Y
  Uni ishchi deb bilaman.
  I imagine he is a worker.
KUT- v.t | NX+ni NY+dan ~ expect X from Y Undertaking
Attention
Invitation
Surprise
  Biz bugun mehmonlar kelishini kutmoqdamiz.
  We are expecting visitors today.
  Bundan jasurlikni undan hech kim kutmagan edi.
  Nobody had expected such courage from him.
kutil- v.int be expected
kutilmaganlik n surprise
  N(ish)X+ga ko'z+i yet- see through that X, expect X Surprise
  Bu ishni bitirishga ko'zim yetmaydi.
  I don't expect to finish this work.
  oldindan ko'r- foresee, anticipate Surprise
ISHON- v.int | N(ish)X+ga~ believe in X Honesty
Character
Informing
  Biz tinchlik harakati g'alabasiga ishonamiz.
  We believe in the victory of the movement for peace.
  Men sening so'zlaringga ishonolmayman.
  I cannot believe what you say.
  U odamning gapiga ishonmang!
  Don't believe what that man says!
  v.int | NX+ga ~ trust X, believe X, confide in X
  ishonish belief, faith
  NX+ga qat'iy ishon- be convinced of X
  U o'zi haq ekanligiga qat'iy ishonib, ohista gapirdi.
  He spoke calmly, convinced of his rightness.
ishontir- v.t | NX+ni NY+ga ~ convince, persuade X of Y
  Sen uni bu ishda ishontirishga muvaffaq bo'ldingmi?
  Have you succeeded in convincing him in this affair?
ishonarli adj certain, sure
ishonch n | NX+ga ~ (positive) belief, confidence, faith in X
  Men ishonamanki, sen bizning senga bo'lgan ishonchimizni oqlaysan.
  I hope, you'll justify our confidence in you.
  NX+ga ~+i komil bo'l- be certain of X
  NX+ga ishonch hosil qil- be convinced, persuaded of X
  Men o'z ko'zim bilan ko'rdim, bunga ishonch hosil qildim.
  I am convinced of that with my own eyes.
ishonchli adj trustworthy, reliable
ishonchsiz adj not trustworthy, unreliable
INON- v.int | NX+ga believe in X  
inontir- v.t | NX+ni NY+ga ~ convince X of Y
E'TIQOD n | NX+ga ~ faith in X, conviction Religion
  NX+ga ~+i bor have faith in X, be convinced of X
e'tiqodli adj faithful, convinced
       
FIKR NX+ning fikr+iga qo'shil- agree with X Opinion
Thought
Groupings
Whole & Parts
Organizations
  Men sening fikringga qo'shilaman.
  I agree with you.
qo'shil- v.int | NX+ga ~ join X, join with X, participate to X
  v.int | NY+da NX+ga ~ agree to X, support X, concur with X in Y
  Sen unga qo'shilasanmi?
  Do you concur with him?
  Bu masalada men senga qo'shila olmayman.
  I cannot concur with you in this respect.
kelish- v.int come together Copy & Adaptation
Horizontal Motion
Participation
  v.int | NX+ga ~ agree, reach an agreement on X
  Ular bilan kelishish mumkin emas.
  It is not possible to come to any agreement with them.
kelishtir- v.t reconcile, make reach an agreement
kelishuv n agreement
kelishuvchilik n compromise
kelishmovchilik n disagreement, discord
  NX+ning gap+iga kir- agree with X Authority
  Mening gapimga kirsangiz xursand bo'laman.
  I will be very pleased if you agree with me.
KO'N- v.int | NX+ga ~ agree to X, follow X, consent to X(=opinion, advice)  
  Men eng yaxshi do'stimning maslahatiga jon deb ko'ndim.
  I followed gladly my best friend's advice.
  Gapimga ko'ndi.
  He agreed with me.
ko'ndir- v.t | N(ish)X+ga ~ persuade, convince of X
  Karim o'z o'rtog'ini kinoga borishga ko'ndirdi.
  Karim persuaded his friend to go to the cinema.
UNDA- v.t | NX+ni N(ish)Y+ga ~ invite X to Y, appeal X to Y, induce X to Y, impel X to Y  
  Bu suhbatga uni men o'zim undadim.
  I have induced him myself to this conversation.
  Master bizni jadal ishlashga undadi.
  The foreman impeled us to incentive work.
MAYL mayl bo'l- be won over Will
Emotions
  NX+ni NY+ga mayl et-/qil- Y win over X
  Uni o'zimizga mayl qildik.
  We have won him over.
ROZI adj | NX+dan ~ pleased, satisfied with X Emotions
Acceptance & Pardon
  adj | N(ish)X+ga ~ (bo'l-) agree to X; reconcile o.s. to X
  Anvar do'stlarining bu taklifiga rozi bo'ldi.
  Anvar agreed with this proposal of his friends.
  Men bunga butunlay rozi bo'ldim.
  I have fully reconciled myself to it.
  Men bunga roziman.
  I agree to this.
  Moliya ministrligi bu bankni ochishga rozi bo'ldi.
  The Ministry of Finance agreed to the opening of this bank.
MA'QUL adj agreeable, reasonable, suitable Acceptance & Pardon
Emotions
    pleasable
  NX+ga ~ bo'l- agree with X
  O'g'lining so'zi otasiga ma'qul bo'lmadi.
  The father did not agree with what his son said.
  ma'qul top- find reasonable, suitable
  Men sizning gapingizni ma'qul topdim.
  I found what you said reasonable.
ma'qulla- v.t agree with, approve of, confirm
  Parlament kecha qonun loyihasini ma'qulladi.
  The parliament approved yesterday the project of law.
  Men sizning xatti-harakatingizni ma'qullay olmayman.
  I cannot approve your way of acting.
MUNOZARA n | NX haqida ~ discussion, dispute, debate, controversy about X Informing
  Bizning munosabatlarimiz haqida bizda foydali munozara bo'lib o'tdi.
  We had a fruitful discussion about our relations.
  NX haqida munozara qil- discuss X, debate, contend on X
  Biz loyiha haqida uzoq vaqt munozara qildik.
  We have discussed this project for a long time.
  Bu masala haqida uning bilan munozara qildik.
  We discussed this problem with him.
munozarali adj debatable, questionable
munozarasiz adj debatable, questionable
munozaralash- v.int discuss, debate, contend
IXTILOF n divergence, discord Conflicts
ixtilofli adj divergent, contentious
YAKDIL adj unanimous  
yakdillik n unanimity
  yakdillik bilan unanimously
  bir og'izdan unanimously  
  Hammasi bir og'izdan qabul qildi.
  They all agreed unanimously.
  NX+ni e'tirof et-/qil- acknowledge, admit, recognize X Acceptance & Pardon
  Uning xalqimiz oldidagi xizmatlarini hamma e'tirof etadi.
  All people recognize his contributions to our people.
  Men sizning xizmatingizni e'tirof qilaman.
  I acknowledge your services.
       
QIMMAT n value, worth Money
  Bu molning qimmati yo'q.
  This thing has no value.
qimmatli adj valuable, precious
qimmatsiz adj worthless, valueless
qimmatlan- v.int gain in value
ARZI- v.int | N(ish)X+ga ~ be worth X  
  arzimagan worthless
QADR n worth, value Friendship
Respect & Fame
    honour, value
qadrsiz adj worthless, valueless
qadrla- v.t esteem, value highly, prize
  Korxona rahbarlari sening ishingni qadrlaydilar.
  The leaders of the enterprise prize your work.
  qadr-qiymat value  
BAHO n price, value, worth Money
    grade, evaluation, mark
  NX+ga (AY) (N(ish)Z+ga qarab) ~ ber- evaluate X (as Y), appraise X, give a reference to X, judge X (by Z)
  O'qituvchi o'quvchilarga ularning o'zlashtirishiga qarab baho beradi.
  The teacher judges the pupils by their progress.
  Tanqidchi filmga yaxshi baho berdi.
  The critic gave a good reference to the film.
  Bu odamga qanday baho berasiz?
  What do you think of this man?
  NX+dan (AY) ~ ol- get a (Y) evaluation, receive a (Y) mark in X
  U o'qishda yaxshi baho oldi.
  He got good marks at his studies.
  NX+ga yetarli baho berma- underestimate X
  Komissiya uning ishga yetarli baho bermadi.
  The commission has underestimated his work.
bahola- v.t fix the price
    evaluate, estimate
  Ularning munosabatlarini u to'g'ri baholadi.
  He has rightly estimated their relations.
YARA- v.int | NX+ga ~ be fit for X, suit X, be appropriate, good for X Copy & Adaptation
Utilization
  U oshpazlikka butunlay yaramaydi.
  He is absolutely not suited for being a cook.
  Bu ishga yaramaydi.
  He doesn't fit for this job.
  Men endi hech narsaga yaramayman.
  I am already good for nothing.
  yaramas of no use, useless
yaroqli adj | NX+ga ~ well-suited, suitable; useful for X
yaroqsiz adj unsuitable; of no use, useless
qoniqarli adj satisfactory Emotions
  Aytgan gapim qoniqarli?
  Is what I have said satisfacory?
qoniqarsiz ad unsatisfactory(ly)
  Qoniqarsiz javob.
  Unsatisfactory answer.
YAXSHI ad good, fine, well, nice, kind Kindness
  Bu yaxshi odam.
  He is a good man.
  U yaxshi o'qiydi.
  He reads well.
  yaxshi bo'l- improve
  VX+gani ~ bo'l- X come at the right moment
  yaxshisi it would be best
  yaxshi! very well!, right!, good!
yaxshilik n good
yaxshila- v.t improve
yaxshilab adv very well, at a high level
yaxshilan- v.int improve
SOZ adj excellent, good, exquisite  
DURUST adj good, regular, fair Truth
Kindness
  Durust ish qildingiz!
  You have done well!
    proper, correct, accurate
  Durust soat.
  Accurate watch.
TUZUK adj correct, good, pleasant, nice  
  tuppa-tuzuk absolutely correct
  Uning qilgan ishi tuppa-tuzuk.
  The work he did is absolutely correct.
tuzuklik n correctness, pleasantness
tuzukla- v.t correct
A'LO adj excellent  
  a'lo darajada(gi) of high level in quality
  Maktabimni a'lo darajada bitirdim.
  I finished my schooling with honors.
  a'lo darajali of high level in quality
a'lochi n very good element, high flier
MUMTOZ adj of high standard, of high quality  
AJIB adj wonderful, marvellous Emotions
AJOYIB adj wonderful, marvellous, great
  Zap ajoyib odamsiz-da!
  What a marvellous person you are!
    charming
  NX+ni qoyil qil- do X admirably, wonderfully Respect & Fame
  Oshni qoyil qilaman.
  I will make a wonderful pilau.
SOG'LOM adj good, sound Health
SHINAM adj comfortable, cozy, nice Difficulty
SIFAT n quality Characteristics
Language
  Bu gazlamaning sifati yaxshi.
  The quality of this cloth is good.
sifatli adj | (yuqori) ~ high grade, high quality
sifatsiz adj low grade, poor quality
MUKAMMAL adj perfect, complete Evolution
Preservation
  Bu lug'atni mukammal suratda ishlash kerak.
  This dictionary must be compiled in a thorough way.
mukammallik n perfection
mukammallashtir- v.t perfect
KAMOLOT
/ KAMOL
n maturity, perfection
  Bu ishlarda kamolotga erishdik.
  We attained perfection in this work.
  NX+da kamolga yet- attain perfection in X
CHALA adj unfinished, incomplete Life
    immature, premature
ILG'OR adj advanced, leading; outstanding Evolution
USTUN adj superior Victory & Defeat
  NX+da NY+dan ustun chiq- excel, surpass Y in X, achieve superiority in X over Y
  Tirishqoqlikda bu talabadan kim ustun chiqishi mumkin?
  Who can excel this student in assiduity?
  Demokratik jamiyat imperialistik jamiyatdan ma'naviy kuchda ham ustun chiqdi.
  The democratic society excels the imperialist one also in moral courage.
  NX+dan ~ kel- surpass X
ustunlik n superiority
AFZAL adj | NX+dan ~ better than X  
  Shaharda yurganimdan ko'ra uyga ketganim afzal.
  It's better for me to go home than to go walking round in the city.
afzallik n superiority
ortiqlik n superiority, advantage Quantity
YOMON ad bad(ly) Kindness
Whole & Parts
  Ahmad uning ustida yomon so'zladi.
  Ahmad spoke badly of him.
  Bu narsa yomon emas.
  This isn't bad.
  Yomon xabar.
  Bad news.
    bad, wicked, evil
yomonlash- v.int get worse
PAST adj low Whole & Parts
Position
Size
Generosity
    poor, bad
     
     
yaramas adj improper, unsuitable, poor, mediocre Generosity
AYNI- v.int worsen, get worse, go bad  
darajali adj | NX/AX ~ up to X's standard Degree
Whole & Parts
Travel
     
     
kamchilik n default, shortcoming Quantity
ILLAT n defect, harm, weakness, trouble  
illatli adj faulty, defective, weak
illatsiz adj without defect
NUQSON n | NX+dagi ~ defect, imperfection, flaw, gap in X  
  Bu uning bilimidagi nuqson.
  This is a gap in his knowledge.
nuqsonli adj defective, imperfect, flawed
O'RTA n, adj centre, middle; central Numbers
Position
o'rtachilik n mediocrity
O'RTAMIYONA adj mediocre, poor
ULUG' adj great, tremendous, famous Respect & Fame
  Nomi ulug' odam.
  A famous man.
  Oldimizda ulug' vazifalar turadi.
  We are faced with great problems.
ulug'la- v.t glorify, venerate
ulug'vor adj imposing, majestic
BUYUK adj great, grand  
YIRIK adj prominent Size
SHOH adj outstanding, main the State
HAYBAT n majesty, greatness Fear
haybatli adj majestic, imposing, awe-inspiring
    formidable, frightening, fearsome
bahaybat adj colossal, huge
    formidable, frightning, fearsome
beqiyos adj incomparable, matchless  
IJOBIY adj positive, affirmative  
SALBIY adj negative  
  N(ish)X+ga to'g'ri kel- it is suitable to X; it is necessary to X Copy & Adaptation
Truth
Necessity
  Ko'p ishlashga to'g'ri keldi.
  A lot of work had to be done.
  Uning bilan to'g'ri kelgan joyda so'zlashaman.
  I will talk to him wherever I can get hold of him.
MUNOSIB adj | N(ish)X+ga ~ (bo'l-) (be) relevant to X, suitable for X, matching X Copy & Adaptation
Appraisal
  Bu to'n sizga munosib.
  This coat suits you.
  U bayramga munosib sovg'a berdi.
  He gave a worthy gift for the festival.
MUVOFIQ adj | NX+ga ~ suitable for X, reasonable Copy & Adaptation
muvofiqlik n suitability
LOYIQ adj | N(ish)X+ga ~ (bo'l-) suitable for X, fit X; deserving X Appraisal
Copy & Adaptation
Authority
  Bu ot bizga loyiq.
  This horse suits us.
  N(ish)X+ga ~ kel- suitable for X, fit X; deserving X
  Bu tufli menga loyiq keldi.
  This shoes fit me.
  N(ish)X+ni NY+ga ~ top- vouchsafe X to Y, grant X to Y
  N(ish)X+ga ~ ko'r- find suitable for X
  Bu libosni sizga loyiq ko'raman.
  I consider these clothes suitable for you.
BOP adj suitable, appropriate Copy & Adaptation
nobop adj unsuitable, inappropriate
o'rinli adj appropriate, reasonable, justified Location
Housing
o'rinsiz adj unappropriate, arbitrary
HAQQONIY adj just, appropriate Justice
Truth
  U haqqoniy gaplarni aytyapti.
  he is telling the truth.
haqqoniyat n justice, legitimacy, appropriateness
haqqoniyatsizlik n inappropriateness
       
GO'ZAL adj beautiful, pretty, attractive  
  Go'zal qizlarni ko'rdim.
  I saw some beautiful girls.
go'zallik n beauty, prettiness
go'zallash- v.int get more beautiful, attractive
go'zallashtir- v.t beautify, make more attractive
CHIROY n beauty  
  chiroy+iga chiroy qo'shil- grow more attractive
chiroyli adj beautiful
  Siz chiroyli xonimsiz.
  You are a beautiful woman.
    handsome, pretty, good-looking
KO'RK n beauty, charm  
ko'rkam adj beautiful, handsome
ko'rkamlik n beauty
ko'rkamlash- v.int embellish
ko'rkamlashtir- v.t beautify
HUSN n beauty, charm  
husndor adj beautiful, charming
SULUK adj beautiful, pretty  
JONON n beautiful woman, beauty Emotions
BARNO adj pretty, comely  
barnolik n prettiness, comeliness
ko'rinishli adj pretty, attractive, handsome  
  yaxshi ko'rinishli pretty, nice, handsome
HASHAMAT n magnificence, splendour, lavishness Wealth
hashamatli adj magnificent, splendid, sumptuous, lavish
XUNUK n ugly  
xunuklik adj ugliness
ko'rimsiz adj ugly, unattractive  
badbashara adj ugly, unattractive  
badbasharalik n ugliness, unattractiveness
       
asosiy adj basic, fundamental; main, principal Importance
MUHIM adj important Importance
  Bu muhim asardir.
  This is an important work.
  muhim bo'l- import
muhimlik n importance
AHAMIYAT n significance, importance Importance
  Bu lug'atning katta ahamiyati bor.
  This dictionary is very important.
  N(ish)X+ga ~ ber- attach importance to X, pay heed to X
  Hukumat bu qurilishga katta ahamiyat beradi.
  The government attaches great importance to this construction.
  ahamiyati yo'q it does not matter
ahamiyatli adj significant, important
ahamiyatsiz adj insignificant, unimportant
  ikkinchi orindagi secondary Importance
JIDDIY adj serious, earnest Character
    serious, grave, critical
  O'qituv ishlarida jiddiy kamchiliklar bor.
  There are serious shortcomings in the teaching.
  jiddiy ahvol critical situation
jiddiylik n seriousness, gravity
jiddiylash- v.int get serious
OG'IR adj heavy, weighty Difficulty
Density
    serious, grave
  U og'ir ahvolga tushdi.
  He is in a difficult position.
HAD
(had+di)
haddan tashqari excessive, undue Numbers

Meaning

MA'NO n meaning, sense  
  Bu so'zlarning ma'nosini bilasizmi?
  Do you know the meaning of these words?
  ko'chma ma'no figurative meaning
  to'g'ri ma'no literate meaning
ma'noli adj meaningful, interesting
ma'nosiz adj meaningless, of no significance
ma'nodosh n, adj synonym, synonymous
  bu nima degan gap? what does it mean?  
  bu nima degani? what does it mean?
anglat- v.t signify  
MAZMUN n sense Characteristics
  So'zning asl mazmuni.
  True sense of the word.
quruq adj empty, devoid of content Purity & Humidity
  quruq gap nonsense, empty words
  quruq so'z nonsense, empty words
  telba-teskari gap rubbish, nonsense  
BEHUDA ad useless, nonsensical Action
Intelligence
    foolish(ly)
  behuda gaplar nonsense, absurdity
  behuda so'z nonsense, absurdity
  Behuda so'zlardan to'ydim.
  I am fed up with this nonsense.
BEKOR adj, n useless(ness), empty, emptiness Action
Undertaking
Entities & Events
  n nonsense
     
SAFSATA n twaddle, idle talk  
safsataboz n prattler, gossip
VAYSA- v.int prattle, talk non-sense, grumble  
vaysaqi n prattler, grumpy
  maza-bemaza nonsense, rubbish  
  gap sot- talk nonsense  
IFODA n expression  
  ifoda qil-/et- express
  Fikringizni ifoda eting!
  Give your views please!
ifodali adj expressive
ifodasiz adj inexpressive
ifodala- v.t express
ifodalan- v.int express o.s.
  post | NX to'g'risida about X, regarding X  
  U maktab ishlari to'g'risida so'zlayapti.
  He is speaking about the work of the school.
  NX to'g'risidagi about X, regarding X
HAQ NX haq+ida about X, concerning X Truth
Justice
Business
  Bugun lug'at haqida so'zlashdik.
  We spoke about the dictionary today.
  Sizning haqingizda zikr qildik.
  We remembered you.
DOIR post | NX+ga ~ concerning X, related to X, about X Identity & Difference
  Bu menga doir ish.
  This matter concerns me.
  Qishloq xo'jaligiga va chorvachilikka doir kitoblar.
  Books about agriculture and animal husbandry.
UST NX+ning ~+ida/dan/ga about X Position
Quantity
  Ahmad uning ustidan shikoyat qildi.
  Ahmad complained about him.
  Ularning janjallari pul ustida.
  They quarrelled about money.
MAVZU n subject  
TEMA n theme, subject  
SARLAVHA n title, heading  
  NX+ga ~ qo'y- entitle X
  O'z inshoingizga sarlavha qo'ying.
  Entitle your composition.
eslat- NX haqida ~+ib ot- mention X Memory
  Men bu kitob haqida allaqachon eslatib o'tganman.
  I have mentioned already this book.
  NX+ni tilga ol- mention X, talk about X  
  Nima uchun sen uning nomini tilga olmading?
  Why haven't you mentioned his name?
BELGI n sign, mark Probability
  NX+ni belgi qo'y- mark X
  U maqolaning bir necha joyini qalam bilan belgilab qo'ydi.
  He has marked some passages in the article with a pencil.
belgili adj marked, signalized
belgisiz adj unmarked, not signalized
belgila- v.t designate, signify
    fix, define
  Dekanat imtihonlar muddatini belgiladi.
  The dean's office has fixed the date of the examinations.
NISHON n mark, sign Intention
Social Symbols
Gatherings
  Nishoningiz bormi?
  Have you any distinguishing mark?
    target
    distinction, decoration
nishona n mark
nishonla- v.t mark
  nishonlab qo'y- mark down
ALOMAT n sign, mark, indication, omen  
    symbol
RAMZ n symbol, emblem  
ramziy adj symbolic, emblematic
SIMVOL n symbol  
simvolik adj symbolic
ISHORA
/ ISHORAT
n signal; hint  
  ishora qil- make a sign; signal, hint
ishorala- v.t signal, mark
IMO n signal, secret signal  
  imo qil- make a sign, signal
  imo-ishora signs, signals  
ko'rsat- v.t | NX+ni NY+ga ~ show X to Y, point X out to Y, demonstrate Vision
Informing
Behaviour
Media
  Ular bizga o'zlarining yangi kvartiralarini ko'rsatdilar.
  They showed us their new flat.
  Unga yo'lni ko'rsating!
  Show him the way!
  v.t show, produce; indicate
  Blankda o'z adresinigizni ko'rsating.
  Indicate your address in the form.
  Iltimos, biletingizni ko'rsating.
  Please show your ticket.
  ko'rsatish indication
ko'rsatil- v.int | NY+ga NX ~ (X) be shown to Y, Y be surrounded by X
  Bizning mamlakatimizda bolalarga g'amxo'rlik ko'rsatiladi.
  The children are surrounded in our country with care.
ko'rsatkich n indicator, signpost
  ko'z qis- wink  
KOD n code  
INDEKS n index  
       
GAP n talk, conversation, utterance, speech Language
Entities & Events
Informing
Speach
Informing
Informing
  Gapimizga uni aralashtirma!
  Don't let him join our conversation!
  Gapni chetga burmang!
  Don't change the subject!
    matter, affair (to talk about)
  gapga usta eloquent
gapir- v.int talk, speak
  U gapiryapti.
  He is talking.
  v.int | NX+cha ~ speak X(=language)
  v.int | NX tilida ~ speak in X(=language)
  NX yuzasidan ~ speak on X
  Men shu voqea yuzasidan gapirmoqchiman.
  I should like to speak on this case.
  NX+ni NY bilan ~+ib ber- retell X in Y
  Mazmunini o'z so'zingiz bilan gapirib bering.
  Retell the content in your own words.
  NX+ni ~+ib o't- touch X
  U o'z ma'ruzasida bir qator muhim masalarni gapirib o'tdi.
  In his lecture he touched some important issues.
  baland ovoz bilan gapir- speak in a loud voice
  past ovoz bilan gapir- speak in a low voice
gapirish- v.int | bir-biri bilan ~ talk together
gaplash- v.int | NX bilan NY haqida ~ talk together, speak, converse with X about Y, talk to X about Y
  Men hozirgina u bilan shu haqda gaplashdim.
  I have just talked to him about it.
  v.int | NX+da ~ talk in X(=language)
gapdon adj smooth talker, eloquent
gapdonlik n eloquence
SO'Z n word Language
Honesty
    words, speech, statement
  So'zingizning provardisini qaytarsangiz.
  Please repeat the last part of your speech.
    word, promise
  NX+ga ~ ber- let X speak
  U hech kimga so'z bermaydi.
  He doesn't let anybody speek.
  so'z ol- take the floor
  so'zga chiq- take the floor
  U so'zga chiqdi.
  He gave a speech.
so'zsiz adj without saying anything
so'zla- v.int speak, talk
  v.t tell, narrate
  NX bilan sozlay boshla- (start) speak(ing), (talk)ing to X
  Ko'chada men bilan notanish kishi so'zlay boshladi.
  A stranger spoke to me in the street.
so'zlan- v.int talk to o.s.
so'zlash- v.int speak to each other, talk together
so'zlashuv n, adj speech; spoken
  gap-so'z words  
  Shu ish to'g'risida o'rtamizda ancha gap-so'z bo'ldi.
  We wrangled about that.
LAFZ n words, language; promise Honesty
BIDIRLA- v.int prattle, chatter, gossip  
sergap n prattler, gossip  
OG'IZ
(og'z+i)
meas some (of words) Head
Shapes
Food
  Sizga bir og'iz so'zim bor.
  I want to have a word with you.
  adj oral
OG'ZAKI adj oral
DE- v.t | NY+ga CX ~ say X to Y, tell Y X, ask Y to X (X in direct speech, esp. imperative) Authority
Language
Intention
  Ertaga kelaman deb aytdi.
  He said he would come tomorrow.
  Ko'ring dedim.
  I told him to come.
  U kishiga o'tiring deng.
  Please ask that man to sit down.
  demak(ki) CX that is to say X
SHIVIR n whisper  
shivirla- v.int whisper
  U qizning qulog'iga bir necha so'zni shivirladi.
  He whispered some words in the girl's ear.
PICHIRLA- v.int whisper  
G'IRING n mumbling, muttering  
  g'iring demay without saying anything
DOVDIRA- v.int mumble, speak incoherently Ability
INDA- v.int | indama- do not talk, be silent, be quiet  
  Hech kim indamadi.
  Nobody said a word.
  Indamang!
  Be quiet!
  NX haqida indamay tur- be, keep silent about X
  U o'zining shubhalari haqida indamay turdi.
  He was silent about his doubts.
  NX haqida indamay o't- pass X over in silence
  U o'z xatolari haqida indamay o'tdi.
  He passed his mistakes over in silence.
GAP gapdan to'xta- stop talking Speach
Language
Entities & Events
Informing
Informing
     
     
     
     
  ovoz+ini chiqarma- shut up Vital Functions
Sound
  Ovozingni chiqarma!
  Shut up!
  til+ini qis- shut one's mouth  
SUKUT n silence  
  sukut qil-/et- be silent
  sukut ket- get silent
JIM ad quiet(ly), still, silent Character
Speed
  jim tur- keep quiet
JIMJIT
/ JIM-JIT
adj very quiet, still, silent
jimjitlik n quietness, stillness, silence
SUKUNAT n silence, stillness Speed
  U sukunat ichida.
  He is silent.
sukunatli adj silent, still
SOQOV n, adj dumb, mute Health
DUDUQ n stammerer Health
duduqlik n stammering
duduqlan- v.int stammer
  NX+da duduqlanib qol- stammer in X, hesitate in X
  O'quvchi hikoya qilayotgan vaqtida duduqlanib qoldi.
  The schoolboy hesitated in his narration.
CHO'Z- v.t drawl Processes
Chronology
  So'zlashganda u so'zni cho'zib gapiradi.
  By speaking he drawls the words.
G'ULDIRA- v.int babble  
  U zo'rg'a g'uldirab javob berdi.
  He babbled a response with difficulty.
RAVON ad eloquent Difficulty
    fluent(ly), smooth(ly)
       
AYT- v.t | N(gan)X+ni NY+ga ~ tell X to Y, name X Y Music
  Yigitcha yo'lovchiga muzey manzilini aytdi.
  The youth named the passer-by the address of the museum.
  Bu narsani otamga aytmoqchiman.
  I intend telling my father this.
  v.t recite, sing
  NY+ga CX deb ~ tell Y that X, say X to Y
  N(gan)X+ni NY+ga aytib ber- tell X to Y
  NX+ga NY haqida aytib ber- tell to X about Y
  U otasiga hamma narsa haqida aytib berdi.
  She told to her father all about it.
  NX+ga aytib tur- prompt to X
  Do'stingga aytib turma!
  Don't prompt to your friend!
aytganday adv by the way
aytil- v.int be said, be called, be stated
gapir- NX+ga NY haqida ~+ib ber- tell X about Y Speach
  Ota o'g'liga bo'lgan voqealar haqida gapirib berdi.
  The father told his son about the incident.
bildir- v.t | N(ishi)X+ni NY+ga ~ make X known to Y, inform Y of X Knowledge
  Do'stim o'zining kelishini menga bildirdi.
  My friend informed me of his coming.
    express X to Y
  bildirish announcement
  Ko'chada bildirish o'qidim.
  I read an annoucement in the street.
  bildirmasdan secretly
IZHOR n expression, declaration  
  NX+ni NY+ga izhor et-/qil- express, declare X to Y
  Yigit unga o'z sevgisini izhor qildi.
  The fellow declared his love to her.
  Sizga holimni izhor etmoqchiman.
  I wish to explain my position to you.
XABAR n news, information, message Informing
  Bu xabarni 'Reyter' muxbiri bildirdi.
  This news was given by Reuter's correspondent.
  NX to'g'risida xabar ber- inform of X, report X, pass on a message
  Butun jahon gazetalari Birlashgan Millatlar Tashkiloti qarorlari to'g'risida xabar berdilar.
  The papers of the whole world reported the decisions of the UNO.
  xabar berib qo'y- pass on a message, inform of
  NX+dan ~ ol- hear of X, learn of X
    ask about X, check up on X
  NY+ga NX haqida xabar qil- inform Y about X, report X to Y; make know X to Y, notify Y of X
  Gazetalar fanning yangi yutuqlari haqida xabar qiladilar.
  The newspapers inform about new scientific achievements.
  Men o'rtoqlarimga majlis haqida xabar qildim.
  I have notified my friends of the meeting.
  yangi xabar news, information
xabarsiz adj uninformed
  xabarsiz qol- have no news of
bexabar adj uninformed
xabarla- v.t notify, inform
xabarlash- v.int keep informed
xabarchi n messenger, informer
xabardor adj | NX+dan ~ well-informed about X, aware of X
  U hammavaqt bizning ishlarimizdan xabardordir.
  He is always informed about our business.
  xabardor bo'l- get informed, be well-informed
xushxabar n good news
AXBOROT n report, communiqué
  U polisiyaga sizning ustingizdan axborot berdi.
  He informed against you to the police.
    news, information
  Dunyo axborotlari.
  World news.
  NX+dan NY haqida ~ ol- receive the information from X about Y
  Jurnalist vazirdan ishlar haqida axborot oldi.
  The journalist received the information from the minister.
  NX+ni NY+ga ma'lum qil- inform Y of X, make X known to Y, let Y into X Knowledge
  U hamma vaqt menga o'z rejalarini ma'lum qiladi.
  He always lets me into his plans.
  Bu xabarni otangizga ma'lum qiling!
  Give your father this news!
ma'lumot n knowledge, learning, education
  n | NX haqida ~ information, news, report about X; data on X
  Men sizga uning haqida ma'lumot bera olmayman.
  I cannot give you information about him.
  NX+ga ~ ber- give information to X
  Idoraga ishlarimni boruv haqida ma'lumot berdim.
  I gave the office a report on the progress of my work.
  ma'lumotlar byurosi information (office)
ma'lumotnoma n reference book, directory
SPRAVOCHNIK n reference book, directory  
DARAK n news, information  
bedarak adv without trace
ESHIT- v.t | N(gani)X+ni NY+dan ~ hear X from Y Hearing
  Xuddi mana shu so'zlarni men do'stimdan eshitdim.
  I have heard exactly these words from my friends.
  Men buni radiodan eshitdim.
  I have heard it on the radio.
  v.t | NX haqida ~ hear of X, hear about X
ISHON- v.int | NX+ga ~ trust X, believe X, confide in X Honesty
Opinion
Character
  v.t | NX+ni NY+ga ~ confide X to Y, take Y into X (=confidence)
  U o'z sirini menga ishondi.
  He confided his secret to me.
  U bu sirni o'z dugonasiga ishondi.
  She took her girl-friend into this confidence.
yetkaz- v.t | NX+ni NY+ga ~ transmit, pass on, convey, hand over, deliver, furnish X to Y (l/f) Horizontal Motion
Exchange
  Mening salomlarimni akangizga yetkazing.
  Convey my greetings to your brother.
  Buyruqni o'z hamkasblaringizga yetkazing.
  Hand over the order to your colleagues.
  NX+ni NY+ga ~+ib ber- pass on, deliver, supply X to Y, supply Y with X
  Univermag xaridorlarga xolodilnik yetkazib beradi.
  The general store supplies refrigerators to the clients.
  Bizning tumanimiz davlatga paxta yetkazib beradi.
  Our district supplies our country with raw cotton.
YOY- v.t spread out, spread (l/f) Processes
  Mustaqil davlatlar o'z hamkorliklarini fanning yangi sohalariga yoymoqdalar.
  The independent countries spread their collaboration to new fields of science.
  Bu fikrni keng yoyish kerak.
  This idea must be spread widely.
  Paxtalarni quritish uchun yoyib qo'ydik.
  We spread the cotton out to dry.
TASVIR n description, picture, portrait, sketch  
  tasvir qil-/et- describe, depict, portray, sketch, represent
  Bu binoni menga tasvir qilib bering!
  Make me a sketch of this building please!
  Bu manzara qanday tasvir etilgan?
  How was this scene portrayed?
  tasvir etil-/qilin- be described, depicted, represented
  Rasmda quyoshning botishi tasvir etilgan.
  The picture represents the sunset.
tasviriy adj descriptive
tasvirla- v.t describe, depict, portray, sketch
tasvirlan- v.int be described, depicted, portrayed
ko'rsat- v.t define Meaning
Vision
  Bu qilig'i uning kim ekanini yaqqol ko'rsatadi.
  This action defines him clearly.
TA'RIF n description  
    definition, specification
  ta'rif qil- describe
    define
ta'rifla- v.t describe
  Menga uning tashqi qiyofasini ta'riflab bering!
  Describe his appearance to me.
    define
TAVSIF n description  
tavsifla- v.t describe
  Bu novellada muallif o'z taasurotlarini tavsiflaydi.
  In this novel the author describes his impressions.
QISQA adj brief, concise Size
Time
qisqacha ad brief(ly), sketchy
MUFASSAL adv in detail, fully  
KINOYA n allegory, metaphor Irony
  Kinoya bilan gapirmok.
  To speak metaphorically.
    irony
kinoyali adj metaphoric
    ironic
TASDIQ n confirmation, assertion Acceptance & Pardon
Rules & Contracts
    approval, ratification
  tasdiq qil- confirm, assert
    approve, ratify, sanction
tasdiqla- v.t confirm, assert
  Ayblanuvchi o'z aybini tasdiqladi.
  The defendant confirmed his guilt.
  Biz uning so'zlarini tasdiqlay olmaymiz.
  We cannot confirm his words.
    approve, ratify, sanction
tasdiqlan- v.int be confirmed, asserted
    be approved, ratified
TA'KID n obviousness, evidence Truth
ta'kidla- v.t state a fact, make clear, stress
INKOR n negation  
  inkor qil-/et- deny, disclaim
  U o'z aybini inkor qildi.
  He disclaimed his guilt.
  U mendan kitob olganligini inkor qiladi.
  He denies receiving books from me.
  N(ish)X+ni rad qil-/et- reject X, turn down X, deny X Acceptance & Pardon
    deny X, refute X
  Bizning gazetalarimiz burjua matbuotining bu xabarlarini rad etdi.
  Our newspapers refuted all this rumours of bourgeois press.
  Vazir matbuotning bu xabarini rad qildi.
  The Minister has refuted this press report.
TON- v.int | NX+dan ~ deny X, disclaim X  
E'LON n announcement, declaration; advertisement Economy
  e'lon qil- announce, declare
  Bu qarorni xalqqa e'lon qilish kerak.
  This decision must be announced to the people.
  U mamlakat bizga qarshi urush e'lon qildi.
  That country declared war on us.
BAYON n statement, declaration  
  bayon qil- make a statement, declaration
    expound, give an account of
  U menga o'zining rejasini batafsil bayon qilib berdi.
  He has expounded his plan to me in detail.
  Muhandis bu muammoni jurnaldagi maqolada bayon qildi.
  The engineer has given an account of this problem in a magazine article.
bayonot n declaration
bayonnoma n memorial, petition
DIKTOR n announcer  
  oldindan ayt- predict, foretell  
NUTQ n speech, address  
  Prezident o'z nutqida quyidagilarni aytdi.
  The president, in his speech, said the following.
  nutq so'zla- make a speech, deliver an address
NOTIQ n orator, speaker
DOKLAD n report, lecture, address  
  doklad qil- give a lecture
dokladchi n speaker, lecturer
MA'RUZA n lecture, report  
HISOB NX haqida NY oldida ~ ber- account to Y for X Numbers
Finance
Business
Sport
  Sen qilgan ishlaring haqida otang oldida hisob berishing kerak.
  You must account to your father for what you have done.
hisobot n | NX haqida ~ account of X, report on X
  Klubning ishi haqida hisobot yozib bering.
  Write an account of the work of the club.
  NX haqida fikr aytil- statement of X  
  Bu ish haqida fikr aniq shaklda aytilgandi.
  The statement of this case was made in concrete form.
  kirish so'z preface  
  so'ng so'z conclusion
  so'z boshi preface, foreword  
boyagi adj aforementioned  
QUYI quyidagi following Position
  U quyidagi ishlarni qiling dedi.
  He told me to do the following work.
TUBAN tubanda following, under-mentioned Position
SUHBAT n conversation, speech  
  U suhbatimizda birga edi.
  He joined in our conversation.
  suhbat o'tkaz- have a discussion, talk
  NX bilan suhbat qil- converse, talk with X
  Ikkimiz suhbat qildik.
  The two of us talked.
suhbatlash- v.int | NX bilan ~ converse, talk, have a discussion with X
  Sportchi bolalar bilan qizg'in suhbatlashdi.
  The sportsman talked animatedly with the children.
hamsuhbat n speaker, interlocutor
suhbatdosh n speaker, interlocutor
GURUNG n lively conversation  
  gurung qil- carry on a lively conversation
gurunglash- v.int have a friendly discussion, chat
HANGAMA n lighthearted talk, conversation  
hangamalash- v.int carry on a lighthearted talk
GAP NX+ni gapga sol- cause X to converse Speach
Language
Entities & Events
Informing
Speach
  Uni gapga solish kerak.
  He must be drawn into the conversation.
     
     
MUZOKARA n | NX haqida ~ discussion about X Peace
  Yangi film haqida tomoshabinlar bilan o'tkazilgan muzokara qizg'in o'tdi.
  The discussion with the spectators of the new film proceeded animatedly.
  Naim muzokaraga chiqdi.
  Naim has joined in the discussion.
  Paxta masalasida ko'p muzokara bo'ldi.
  There was much discussion on the problem of cotton.
  n | NX bo'yicha ~ debate on X
  Nihoyat, majlis raisi mazkur masala bo'yicha muzokalarni to'xtatdi.
  At last the chairman of the meeting put an end to the debates on this question.
  muzokara qil- discuss, debate
muzokaralash- v.int discuss, debate
MUHOKAMA n discussion, debate  
  NX+ni NY+ning muhokama+siga qo'y- introduce X(=topic) to Y
  Hukumat keyingi o'n yil ichida qurolsizlanish bo'yicha bir talay takliflarni BMTning muhokamasiga qo'ydi.
  The Government has introduced for the last ten years many suggestions of disarmament to the UN.
  NX+ni NY bilan muhokama qil- discuss X with Y, debate about X with Y
  Biz u bilan ta'tilda qiladigan ishlarimizni muhokama qildik.
  We discussed with him our plans for holidays.
  Bu masala yig'ilishda muhokama qilinadi.
  This question will be discussed at the meeting.
BAHS n discussion, dispute, debate; argument  
  NX haqida bahs yurit- enter into polemics with X
  Professor o'z dokladida ayrim yangi konsepsiyalar haqida bahs yuritdi.
  The professor entered into polemics with some new conceptions.
  NX ustida bahs et- discuss X, dispute, debate, argue about X
bahslash- v.int | NX ustida/to'g'risida ~ discuss X, dispute, debate about X
  Bu kecha o'quvchilar bir qiziq muammo to'g'risida bahslashmoqda edilar.
  This evening the pupils disputed about an interesting problem.
  v.int | NX haqida (NY bilan) ~ argue about X (with Y)
  Bu haqda men bilan bahslashmang.
  Don't argue with me.
MUNOZARA n | NX haqida ~ discussion, dispute, debate, controversy about X Agreement
  Bizning munosabatlarimiz haqida bizda foydali munozara bo'lib o'tdi.
  We had a fruitful discussion about our relations.
  NX haqida munozara qil- discuss X, debate, contend on X
  Biz loyiha haqida uzoq vaqt munozara qildik.
  We have discussed this project for a long time.
  Bu masala haqida uning bilan munozara qildik.
  We discussed this problem with him.
tortish- v.int | NX haqida ~ discuss, debate, contend on X Conflicts
  Ular shu maqola haqida qizg'in tortishmoqdalar.
  They hold a hot discussion on this article.
  Bolalar bir-birlari bilan tortishyaptilar.
  The children are having a tug-of-war.
tortishuv n dispute, debate
asosla- v.t argue Undertaking
    found, base, ground
asoslan- v.int | NX+ga ~ base o.s. on X, be founded on X
  Mamlakatlarimiz o'rtasidagi hamkorlik xalqlarimizning mustahkam do'stligiga asoslangan.
  The collaboration of our countries bases on the stable friendship of nations.
  NX+ga gap qaytar- answer back, reply defiantly to X, contradict X Conflicts
  O'z ota-onangga gap qaytarma.
  Don't contradict your parents.
GAP NX+ning gap+ini bo'l- interrupt X Speach
Language
Entities & Events
Speach
Informing
  Iltimos, mening gapimni bo'lma.
  Please, don't interrupt me.
  gapni kes- interrupt
  Gapni kesmang!
  Don't interrupt!
E'TIROZ n protest, objection Conflicts
  Bu masala ustida bizning e'tirozimiz bor.
  We have an objection to this question.
  NX+ga qarshi ~ bildir- object, protest, say smth. against X
  U bu taklifga qarshi hech qanday e'tiroz bildirolmadi.
  He couldn't say anything against this offer.
  NX+ga qarshi e'tiroz qil- object, protest against X
  Bu masalada qarshi e'tiroz qilindi.
  A protest was made against this matter.
e'tirozsiz adj without objection
tushunmovchilik n misunderstanding Reflection
anglashilmovchilik n misunderstanding Reflection
XITOB n exclamation  
  xitob qil-/et- exclaim
CHAQIR- v.t call X, send for X, summon X Authority
Administration
Communication
  Sizni direktor chaqiryapti.
  The director has sent for you.
  NX+ni VY+ish uchun ~ call out X to Y
  NX+ni telefon orqali chaqir- ring up X
  Telefon orqali taksi chaqiring!
  Ring up a taxi!
chaqiriq n | NX+ga ~ call to X, appeal for X, summons
  Prezidentning yoshlarga chaqirig'ini hamma joyda ishtiyoq bilan kutib olishdi.
  The call of the President to the youth was welcome everywhere with enthusiasm.
  Kitob tinchlikka chaqiradi.
  The book contains an appeal to peace.
SURISHTIR- v.t ask after Reflection
  Sizni kimdir surishtirgan edi.
  Somebody has asked after you.
MUROJAAT n appeal, call, address Authority
Visits & Greetings
Language
  NX+ga N(ish)Y uchun murojaat qil-/et- address oneself to X, make a request to X, call upon X, appeal to X for Y
     
SO'RA- v.t | N(ish)X+ni NY+dan ~ ask X from Y, inquire after X from Y Authority
    ask Y for X, request X from Y
  v.int | NX haqida NY+dan so'ra- ask, question, interrogate Y about X
  Vrach bemordan uning kasali haqida so'radi.
  The doctor questioned the patient about his illness.
  U undan mening haqimda so'radi.
  She questioned him about me.
  O'qituvchi har kuni o'z o'quvchilaridan so'raydi.
  The teacher interrogates his pupils every day.
  NX haqida NY+dan so'rab bil- ask Y and know about X , find out X by Y
  Bu haqda siz boshqarmadan so'rab biling.
  Find it out by the department.
so'roq n question, interrogation
  Sizga bir so'rog'im bor.
  I have a question to ask of you.
so'roqsiz adj without interrogation
SAVOL n question  
  NX+ga ~+i bor have a question for X
  Sizga bir savolim bor.
  I have a question for you.
  NX+ga ~ ber- ask X a question
  Sizga bir savol berishni istayman.
  I want to ask you a question.
  NX+dan ~ so'ra- ask X a question
  Sizdan bir savol so'rashni istayman.
  I want to ask you a question.
  savol qo'y- ask questions
savolli adj questioning, interrogative
XABAR NX+dan ~ ol- ask about X, check up on X Informing
  Talaba mashg'ulotlar qachon boshlanishidan xabar oldi.
  The student asked about the beginning of the lessons.
ANKETA n questionnaire  
JAVOB NX+ga ~ answer, reply, response to X Authority
Participation
  Siz o'z xatingizga javob oldingizmi?
  Did you get an answer to your letter?
  NX+ga ~ ber- answer, reply to X
  Uning savoliga javob berdim.
  I answered his question.
  N(ish)X+ga ~ ber- give permission for X
javoban adv | NX+ga ~ in answer/response to X
CHAQIM n denouncement, informing; slander Criticism
chaqimchi n informer, telltale; slanderer
MISH-MISH n rumoured, unconfirmed  
  mish-mish gap rumour
  fisq-fasod rumors, intrigue; immoral, promiscuous Morality
YOLG'ON n lie, falsehood Cunning
Truth
  Uning so'zi yolg'onga chiqarildi.
  His words proved to be lies.
  NX+ga ~ gapir- lie, tell lies to X
  Bola ota-onasiga yolg'on gapirmaydi.
  The child doesn't lie to his parents.
  yolg'on so'zla- lie, tell lies
  yolg'on-yashiq pack of lies, nonsense
  Yolg'on-yashiq gaplarni gapira bermang!
  Don't talk nonsense!
yolg'onla- v.t lie, tell lies
yolg'onchi n liar
yolg'onchilik n falsehood
UYDIRMA adj made-up, fabricated, invented  
  uydirma gap lies, tale, story
SOXTA adj false, forged Honesty
Criminality
  Bu soxta hujjatdir.
  This is a forged document.
    sham, hypocritical
QALBAKI adj false, forged Honesty
    hypocritical
BO'HTON n slander, calumny  
  NX+ga bo'hton qil- slander X
bo'htonchi n slanderer
TUHMAT n slander, calumny  
  NX+ning ust+ida tuhmat qil- slander X
tuhmatchi n slanderer
G'IYBAT n gossip, tittle-tattle, slander  
  NX haq+ida g'iybat qil- gossip about X, slander X
g'iybatchi n gossip, slanderer
       
TIL n language, tongue Head
Science
  U chet tillarni o'rganmoqda.
  He is learning foreign languages.
  NX ~+i X language(=country, ethnic group)
  NX ~+ida in X language
  NX ~+idagi in X language
  chet tili foreign language
  ona tili mother tongue
  til+i chiq- start to talk (of children)
tilsiz adj silent
tilshunos n linguist
KO'PTILLI adj multilingual, polyglot  
ko'ptillilik n multilingualism, polyglottism
DIALEKT n dialect  
SHEVA n dialect  
JARGON n slang, jargon  
TARJIMA n | NX+dan NY+ga ~ translation from X into Y Occupations
  Ingliz tilidan nemis tiliga qilingan tarjima yaxshi chiqqan.
  The translation from English into German is good.
  So'zma-so'z tarjima.
  Literal translation.
  NX+ni NY+dan NZ+ga tarjima qil- translate X from Y into Z
  Bu she'rni u o'zbek tilidan rus tiliga tarjima qildi.
  He translated this poem from Uzbek into Russian.
  O'zbekchadan inglizchaga tarjima qilmoqda.
  He is translating from Uzbek to English.
TARJIMON n translator, interpreter
tarjimonlik n translation work
FONETIK n phonetic  
fonetika n phonetics
TALAFFUZ n pronunciation  
  talaffuz qil- pronounce
  Siz so'zlarni o'sha xatolari bilan talaffuz qildingiz.
  You pronounced the words with the same mistakes.
unli n vowel  
undosh n consonant
URG'U n stress, accent  
urg'uli adj stressed, accentuated
GRAMMATIKA n grammar  
JUMLA n sentence  
  Bu jumlani tushunmadim.
  I have not understood this sentence.
GAP n talk, conversation, utterance, speech Speach
Entities & Events
Informing
Speach
Informing
    sentence, clause, phrase
     
     
     
SO'Z n word Speach
Honesty
  Bu so'zning o'rniga boshqa so'z yozing.
  Please write another word instead of this one.
    words, speech, statement
  so'zma-so'z word-for-word
so'zlik n vocabulary
LEKSIKA n vocabulary  
LUG'AT n dictionary  
  lug'at boylig+i vocabulary (of sb)
OT n (given) name Knowledge
  Otingiz nima?
  What is your name?
    noun
  otoqli ot proper name
  turdosh ot common name
otli adj | NX ~ named X
OTOQLI adj famous, well-known
ISM n (given) name  
  Ismingiz nima?
  What is your name?
    noun
  otaning ismi middle name
ismlik n (name) list
ismli adj | NX ~ named X
ismsiz n anonymous
ismdosh n homonymous
NOM n name (of things, places) Participation
Knowledge
  Bu narsaning nomi nima?
  What is this called?
  NX+ga ~ ber- name X, give a name to X
  NX+ga ~ qo'y- name X, give a name to X
  Qizimga nom qo'ydim.
  I gave my daughter a name.
  NX nomidagi named X
  nom chiqar- become famous
nomli adj | NX ~ named X
nomla- v.t name
nomlan- v.int be named
FAMILIYA n surname, last name Family
DE- NX degan called X, named X Authority
Speach
Intention
  Bu yerga Askar degan bir kishi keldi.
  A man called Askar came here.
ATA- v.t | NY+ni NX deb ~ call Y X, name Y X  
  Men uni o'zimning eng yaxshi do'stim deb atayman.
  I call him my best friend.
  v.t | NX+ni NY bilan ~ call X by Y
  Men o'quvchilarimni familiyasi bilan atayman.
  I shall call the pupils by their surnames.
atal- v.int | NX deb ~ be called X, be named Y
atama n term
  NX+ga N(ish)Y uchun murojaat qil-/et- address oneself to X, make a request to X, call upon X, appeal to X for Y Authority
Visits & Greetings
Informing
  NX+ga NY aytib murojaat qil-/et- call X by Y
  Sen menga nomimni aytib murojaat qilishing mumkin.
  You can call me by my name.
FE'L n verb  
SIFAT n adjective Characteristics
Value
     
RAVISH n adverb Method
OLMOSH n pronoun  
qo'shimcha n suffix Whole & Parts
EGA n subject Possession
to'ldiruvchi n object  
kelishik n case  
tushlanish n conjugation  
IBORA n expression, phrase, idiom  
MAQOL n proverb  
MATAL n saying  
YOZ- v.t write; compose Litterature
Memory
Medicine
Rules & Contracts
Communication
Prints
Occupations
  U o'z do'stiga xat yozadi.
  He writes a letter to his friend.
  Kompozitor ajoyib sonata yozdi.
  The composer has composed an excellent sonata.
  She'r yozmoq.
  To write poetry.
  yozib qo'y- write down, note down
  NX+ni (NY+ga) yozib ol- record, register X
    write down X, note X (in Y)
  Men aniq adresni yozib oldim.
  I wrote down the exact address.
  Men bloknotga bu maqolni yozib oldim.
  I have noted this saying in the note-book.
yozil- v.int be written, be spelled
yozish- v.int correspond, write (exchange writings)
yozishma n correspondence
yozdir- v.t have written; make write
  NX+ga NY+ni aytib yozdir- dictate to X Y
  U bizga o'z manzilini aytib yozdirdi.
  She has dictated to us her address.
yozuv n writing, script
    record, inscription, writing
yozuvchi n writer, author, letter writer
yozma ad written, in writing
HARF n letter (of alphabet), character  
  bosh harf capital letter
  mayda harf small letter
ALIFBO n alphabet  
ALFAVIT n alphabet  
KIRILL adj cyrillic (alphabet, writing)  
LOTIN adj latin (alphabet, writing)  
XAT n handwriting, script Communication
DASTXAT n autograph  
SATR n line (of writing)  
NUQTA n point, full stop, period  
  Gap bitgandan so'ng nuqta qo'yiladi.
  A full stop is put at the end of a sentence.
VERGUL n comma  
QAVS n bracket(s), parentheses  
QO'SHTIRNOQ n quotation marks  
  tinish belgilari punctuation marks  
  so'roq belgisi question mark  
  savol alomati question mark  
  xitob alomati exclamation mark
  NX+ning tag+iga chiz- underline  
  Iltimos, mana bu so'zning tagiga chizing!
  Please, underline this word.
ko'chir- v.t copy (writing) Motion
Transfer
Release
Chronology
Cunning
  v.t | NX+ni NY+dan ~+ib ol- copy X from Y (writing)
  O'quvchilar doskadan geometrik shaklni ko'chirib oldilar.
  The pupils have copied the geometrical figure from the blackboard
  Bu yozuvdan ko'chirib oling!
  Copy this letter please!
  ko'chirib yozib ol- copy out, write out
ko'chirma n copy
o'chir- NX+ni ~+ib tashla- cross out X Water & Air
Appliances
Entities & Events
  Bu so'zni o'chirib tashlang.
  Cross out this word.
O'QI- v.t read, read out Learning
  Qizcha otasiga gazeta o'qib beradi.
  The girl reads out the newspaper to her father.
  U kitob o'qiyapti.
  He is reading a book.
    recite, chant
  U qur'on o'qiyapti.
  He is reciting from the Koran.
  NX+ni yoddan o'qib ber- recite X from memory
  O'quvchi Navoiyning she'rini yoddan o'qib berdi.
  A pupil has recited a poem by Navoi from memory.
o'qil- v.int be read, recited
QIROAT n recitation, chant  
  qiroat et-/qil- recite, chant
DIKTANT n dictation Learning
IMLO n orthography  
ORFOGRAFIYA n orthography  

Communication

ALOQA n | NX bilan ~ contact, communication with X Identity & Difference
Social Life
Occupations
  aloqa bo'limi post service and telephone service
  aloqa vositasi means of communication
  aloqa yo'llari means of communication
aloqachi n communications worker
yozish- v.int correspond, write (exchange writings) Language
  NX bilan xat yozishib tur- correspond, be in correspondance with X
  U o'zining yangi do'stlari bilan xat yozishib turadi.
  He is in correspondance with his new friends.
yozishma n correspondence
MAKTUB n letter, written message  
XAT n letter Language
    handwriting, script
  buyurtma xat registered letter
  zakaznoy xat registered letter
xatli adj letter
OTKRITKA n postcard  
  rasmli xatjild postcard  
POSILKA n parcel  
  xat-xabar mail, message  
TELEGRAMMA n telegram  
FAKS n fax Appliances
  faks apparati fax machine
POCHTA n post, mail Urbanism
Appliances
Occupations
Occupations
    post office
  pochta bo'limi post office
  pochta indeksi postcode
  pochta qutisi letter-box, mailbox
  pochta yashigi letter-box, mailbox
pochtachi n post office worker, mailman
pochtaxona n post office
pochtalyon n postman
AVIAPOCHTA n airmail  
MARKA n stamp Economy
Money
markali adj stamped
jo'natuvchi n sender  
jo'natma n sending, shipment
  jo'natma haqi postage
oluvchi n addressee  
buyurtma adj registered Business
YUGURDAK n courier, messenger Occupations
TELEFON n (tele)phone Appliances
Informing
  jamoat telefoni public (tele)phone
  telefon budkasi (tele)phone booth
  telefon hujrasi (tele)phone booth
  telefon kitobchasi (tele)phone directory
  telefon kitobi (tele)phone directory
  telefon nomeri (tele)phone number
  NX+ga telefon qil- (tele)phone to X, ring X up
  Men senga ertaga telefon qilaman.
  I'll ring you up tomorrow.
  Men kasalxonaga telefon qildim.
  I have phoned to the hospital.
  Men unga arang telefon qiloldim.
  I could hardly get him on the telephone.
  telefon qo'ng'irog'i phone call
  telefon raqami (tele)phone number
  telefon stansiyasi telephone center
  telefon-avtomat public (tele)phone
  uyali telefon mobile, cell phone
  xalqaro telefon international (tele)phone
  NX+ni telefon orqali chaqir- ring up X
  Telefon orqali taksi chaqiring!
  Ring up a taxi!
QO'NG'IROQ n bell Appliances
  mahalliy qo'ng'iroq local call
  mamlakatlararo qo'ng'iroq international call
  NX+ga qo'ng'iroq qil- telephone to X, ring X up
  shaharlararo qo'ng'iroq long distance call
  xalqaro qo'ng'iroq international call
  nomer ter- dial  
  raqam ter- dial
LINIYA n line  
INTERNET n the Internet  
  elektron maktub e-mail  
  elektron pochta electronic mail
  elektron xat e-mail
       
KITOB n book Stationary
kitobiy adj written, book
kitobcha n booklet
kitobxon n reader (person)
BROSHURA n booklet, leaflet, pamphlet  
MAQOLA n article, paper  
  Gazeta maqola yozdim.
  I wrote an article for the paper.
OBZOR n survey, review, commentary  
MATN n text  
TEKST n text  
SITATA n quotation, citation  
  sitata keltir- quote
BOB n chapter  
PARAGRAF n paragraph  
JILD n volume, book Stationary
jildli adj | numX ~ in X volumes
TOM n volume  
tomli adj | numX ~ in X volumes
QO'LYOZMA n manuscript  
MAJMUA n collected works, collection, series  
MUNDARIJA n table of contents  
JADVAL n table, timetable  
XARITA n map  
KARTA n map Play
  kitob do'koni bookshop Urbanism
Trade
Urbanism
Trade
  kitob magazini bookshop
     
     
KUTUBXONA n library Urbanism
Occupations
kutubxonachi n librarian
KATALOG n catalogue  
  katalog tuz- catalogue
NASHR n publication, edition Occupations
  Kitobning ikkinchi nashri.
  Second edition of a book.
  nashr et-/qil- publish
  nashr etil-/qilin- be published
  Bu kitob bu yil nashr etildi.
  This book was published this year.
  nashr etuvchi publisher
nashriyot n publishing house
nashriyotchi n publisher
TAHRIR n editing  
  NX+ni tahrir qil- edit X
  Sen bu maqolani tahrir qilishing kerak.
  You must edit this article.
  NX+ni chop et-/qil- print, publish X  
  Bu yozuvchi yangi kitobini chop etdi.
  This writer has published a new book
BOS- v.t print Bodily Motion
Processes
Anxiety
Peace
Criminality
Victory & Defeat
Prehension
Exchange
Processes
  Bu maqolani bosish kerak.
  This article must be printed.
  bosib chiqar- publish, bring out
  bosilib chiq- be published
bosma n publication, edition
bosmaxona n printing house
     
     
MATBAA n printing house  
MATBUOT n press, printing press
  Fransiyada matbuot erkin.
  There is freedom of the press in France.
TIRAJ n circulation, edition  
GAZETA n newspaper Occupations
gazetachi n journalist
    newspaper seller
JURNAL n magazine, journal Occupations
jurnalist n journalist
RO'ZNOMA n newspaper  
MUHARRIR n editor  
MUXBIR n correspondent, journalist Occupations
yozuv n record, inscription, writing Language
ARXIV n archives  
       
MIKROFON n microphone Appliances
PLASTINKA n record, disk, plate Appliances
KASSETA n cassette (audio, video) Appliances
VIDEOKASSETA n videotape
CD-DISK
/ CD
n CD, compact disk Appliances
MAGNITOFON n tape recorder Appliances
MAGNITOPLYONKA n tape
VIDEOMAGNITOFON n video (player)
FOTO n photo, snap Appliances
Occupations
FOTOGRAF n photographer
fotografik adj photographic
fotografiya n photografy
FOTOAPPARAT n camera
PLYONKA
/ FOTOPLYONKA
n film (for camera)
RASM n picture, painting, drawing, photograph Art
  Rasm solingan devor.
  A wall hung with paintings.
  NX+ni ~+ga ol- take a photograph of X
  rasmga tush- have one's photo taken
rasmli adj illustrated
SURAT n image, picture, portrait, photograph Art
Method
  NX+ning ~+ini ol- paint X's portrait, take a photograph of X
  Rassom uning suratini olyapti.
  The artist is painting her portrait.
  U mening suratimni oldi.
  He took a photograph of me.
  NX+ni ~+ga ol- take a photograph of X
  NX+ni ~+ga tushir- take a photograph of X
suratli adj illustrated
KARIKATURA n caricature, cartoon  
  hajviy suratlar comics, strip cartoons  
KSEROKS n photocopy  
KINO n cinema Urbanism
Appliances
  U kinoga ketdi.
  He went to the cinema.
  NX+ni ~+ga ol- film
  kinoga bor- go to the cinema
kinochi n film-maker, moviemaker
KINOKAMERA n (cine-)camera
KINOTEATR
/ KINO
n cinema, movie theater
FILM n film, movie  
MULTFILM n cartoon  
OL- v.t shoot (film) Ability
Transfer
Prehension
Exchange
Toilet
Interest
  Bu filmni mashhur rejissyor olgan.
  A well-known producer has shot this film.
     
     
     
ekranlashtir- v.t film  
  Bu rejissyor operettani ekranlashtirdi.
  This producer has filmed a musical comedy.
eshittir- v.t (radio) broadcast  
eshittirish n (radio) broadcast
eshittiril- v.int be broadcasted
RADIO n radio, wireless Appliances
  radio orqali eshittir- broadcast
  radio tingla- listen to the radio
RADIOAPPARAT n radio, radio set
RADIOSTANSIYA n radio station
TELEVIZOR n television, television set Appliances
TELEDASTUR n (television) program (magazine)
TELEVIDENIYE n television
  televideniye orqali ko'rsat- broadcast
  oynan jahon television (set and programs)  
ko'rsatil- v.int be showing, be on (movie, program) Behaviour
Meaning
ko'rsatuv n | NX haqida ~ (television) broadcast, program about X
  Televideniye bo'yicha Angliya haqida ko'rsatuv ketyapti.
  The TV is showing now a program about England.
  ko'rsatuvlar programmasi (television) programs
boshlovchi n (TV, radio) host Evolution
Occupations
     
KANAL n channel Roads
Agriculture
     
VIDEO n video Appliances
VIDEOFILM n video (film)
VIDEOKAMERA n video camera
  nusxa apparati photocopier Appliances
KOMPUTER n computer Appliances
INFORMATIKA n Information Technologies, data processing  
  axborotlar texnologiyasi Information Technologies  
PROGRAMMA n program Intention
DASTUR n program Music
Industry
dasturla- v.t program
dasturlovchi n programmer
KALKULATOR n calculator Appliances
CHO'T n abacus Appliances
  cho't tashla- count/reckon on the abacus
PRINTER n printer Appliances
KARTOCHKA n card Appliances
  kredit kartochkasi credit card
KARTOTEKA n file (paper)  
FAYL n file (computer)  
       
ko'rgazma n exhibition, show  
  Qishloq xo'jalik ko'rgazmasi boshlandi.
  The agricultural exhibition has opened.
  ko'rgazma qo'y- put on display, exhibit
FESTIVAL n festival  
MUZEY n museum Urbanism

Art

SAN'AT n art Occupations
    artistic skill, ability
  Bizning xalqda shoirlik san'ati bor.
  Our people have poetic skill.
  san'at galereyasi art gallery
  tasviriy san'at fine art
san'atchi n artist
san'atkor n artist
BADIIY adj artistic, fine  
NAFIS adj fine, exquisite, elegant  
nafislik n fineness, elegance
NAFOSAT n grace, elegance
nafosatli adj graceful, elegant
DID n taste  
  yaxshi did good taste
  yomon did bad taste
BEZA- v.t | NX+ni NY bilan ~ decorate, adorn X with Y  
bezal- v.int | NX bilan ~ be decorated with X
bezat- v.t | NX+ni NY bilan ~ decorate, adorn, embellish X with Y
  Shahar aholisi uylarni bayroqlar bilan bezatdi.
  The town's people have decorated the houses with flags.
bezak n decoration, adornment
ZIYNAT n adornment, decoration  
CHIZ- v.t draw a line, underline Shapes
    draw, sketch
  U ko'mir bilan erkak suratini chizdi.
  He drew the portrait of a man with coal.
  Ingener qog'ozga chizyapti.
  The engineer is drawing on the paper.
  chizish drawing
RASM n picture, painting, drawing, photograph Media
Occupations
  Rasm solingan devor.
  A wall hung with paintings.
  rasm chiz- draw, paint
  NX+ning ~+ini sol- draw X, paint X
rasmli adj illustrated
rasmchi n artisan-painter, photographer
RASSOM n painter, artist
rassomlik n painting, drawing, visual arts
SURAT n image, picture, portrait, photograph Media
Method
Occupations
  NX+ning ~+ini ol- paint X's portrait, take a photograph of X
  Rassom uning suratini olyapti.
  The artist is painting her portrait.
  U mening suratimni oldi.
  He took a photograph of me.
  surat sol- draw
suratchi n artisan-painter, photographer
suratkash n painter, drawer
NAQQOSH n engraver, painter  
HAYKAL n statue, sculpture, carving Occupations
  haykal yasa- sculpt, carve
  haykal qur- sculpt, carve
  Haykaltarosh Shekspir haykalini qurmoqda.
  The sculptor is making a statue of Shakespeare.
haykaltarosh n sculpter, carver
haykaltaroshlik n sculpture, carving (activity)
ARXITEKTOR n architect Buildings & Works
Occupations
ARXITEKTURA n architecture
       
HUSNIXAT n calligraphy  
XATTOT n calligraphier, scribe  
ADIB n writer, poet  
adiba n writer woman, poetess
adiblik n writing (as an occupation)
adabiy adj literary
  adabiy asar literary work
adabiyot n literature
adabiyotchi n man of letters
adabiyotshunos n literary critic
ASAR n work, writings  
  san'at asar work of art
  shoh asar masterpiece
USLUB n style of writing Method
    style, manner
balandparvoz adj grandiloquent, emphatic  
MUALLIF n author  
  Bu kitobning muallifi kim?
  Who is the author of this book?
AVTOR n author  
qalamkash n effective writer  
YOZ- v.t write; compose Language
Memory
Medicine
Occupations
  U o'z do'stiga xat yozadi.
  He writes a letter to his friend.
  Kompozitor ajoyib sonata yozdi.
  The composer has composed an excellent sonata.
  She'r yozmoq.
  To write poetry.
yozuvchi n writer, author, letter writer
SHE'R n poem, poetry  
she'riyat n poetry
SHOIR n poet
shoira n poetess
shoirona adj poetic
POEMA n poem  
POETIK adj poetical
POEZIYA n poetry
BAYT n couplet, verse  
    poetry
QOFIYA n rhythm, metre  
QASIDA n ode  
DOSTON n epic, poem, tale  
dostonchi n bard, epic reciter
BAXSHI n bard, narrator of epic poetry  
HIKOYA n story, tale  
  Bolalar hikoya tinglayaptilar.
  The children are listening to a story.
  hikoya ayt- tell a story
hikoyachi n storyteller
QISSA n story, tale, narrative  
yilnoma n annals, chronicles Chronology
ERTAK n tale, story  
  xalq ertaklari folktales
AFSONA n legend  
afsonaviy adj legendary
MASAL n fable  
LATIFA n anecdote, joke  
  U latifa aytyapti.
  He is telling an anecdote.
PROZA n prose  
NASR n prose  
ROMAN n novel  
NOVELLA n short novel  
OCHERK n essay  
  qo'yin daftari diary  
BIOGRAFIYA n biography  
EPIZOD n episode  
TEATR n theater Urbanism
KOMEDIYA n comedy  
  muzikali komediya musical comedy
DRAMA n drama  
PYESA n play  
O'YIN n play Play
Music
  Teatr o'yini boshlandi.
  The play has started.
O'YNA- v.t act, perform
  Bu aktyor qirolni o'ynadi.
  This actor is performing the king.
o'ynal- v.int be acted, be performed
  Bu teatrda Shekspirning Hamlet ismli sahna asari o'ynalyapti.
  Shakespear's play Hamlet is being acted in this theatre.
PARDA n act Tools & Furnitures
SAHNA n stage  
ESTRADA n stage Music
ROL n role  
REPETITSIYA n rehearsal  
       
MUSIQA n music Occupations
  musiqa asbobi musical instrument
musiqachi n musician
MUZIKA n music
  klassik muzika classical music
  rok muzikasi rock 'n' roll
  xalq muzikasi folk music
muzikali adj musical
muzikachi n musician
muzikashunos n musicologist
MUSIQIY adj musical
JAZ n jazz  
ESTRADA n pop music Litterature
KUY n melody, tune  
kuyla- v.t hum, sing
OHANG n harmony, melody, tune  
hamohang adj in harmony, harmonious (l/f)
ohangdor adj harmonious, melodious
NAVO n tune, melody  
TARONA n tune, melody  
MAQOM n mode, tune (traditional, classical)  
  maqom qil- keep time (with the rhythm)
CHAL- v.t play (a musical instrument)  
  U pianinoni yaxshi chala oladi.
  He can play piano well.
  U nog'ora chalyapti.
  He is beating the drum.
CHOLG'U n musical instrument
  cholg'u asbobi musical instrument
cholg'uchi n instrumentalist
JO'R NX+ga ~ bo'l- accompany X  
  Qoshiqchiga gitara chalib jo'r bo'ldi.
  He accompanied the singer with the guitar.
OQIN n minstrel  
SOZ n musical instrument Occupations
  soz chal- play an instrument, play music
sozla- v.t tune
sozchi n musician
SOZANDA n musician (playing, traditional)
TOR n string (of a musical instrument)  
torli adj stringed
DUTOR n dutar (2 strings)  
TANBUR n tanbur (3 or 4 strings)  
RUBOB n robab (5 strings)  
DO'MBIRA n dombira (stringed)  
QO'BIZ n qobiz (stringed, used by shamans)  
G'IJJAK n ghijjak (similar to the violin)  
CHANG n dulcimer  
NOG'ORA n drum  
CHILDIRMA n tambourine  
DOIRA n tambourine  
KARNAY n suona horn  
NAY n flute  
naychi n flutist
SKRIPKA n violin  
PIANINO n piano  
GITARA n guitar  
AKKORDEON n accordion  
ASHULA n song Occupations
  ashula ayt- sing (songs)
  ashula aytuvchi singer
ashulachi n singer (modern songs)
HOFIZ n singer (traditional songs) Occupations
XONANDA n singer (traditional songs) Occupations
QO'SHIQ n song Occupations
  qo'shiq ayt- sing (songs)
qo'shiqchi n singer
LAPAR n song (sung in turns by young girls and men)  
YALLA n (lighthearted and naughty) song  
AYT- v.t recite, sing Informing
aytil- v.int be recited, be sung
KOMPOZITOR n composer  
KOMPOZITSIYA n composition
BASTAKOR n composer  
DIRIJOR n conductor (orchestra)  
RAQS n dance Occupations
  raqs qil- dance
  raqsga tush- dance
RAQQOS n dancer
raqqosa n dancer (female)
O'YIN n dance Play
Litterature
    game, play, match
  o'yinga tush- dance, join in the dance
  U o'yinga tushyapti.
  He is dancing.
O'YNA- v.t dance
  U o'ynayapti.
  He is dancing.
DISKOTEKA n discotheque, nightclub  
TOMOSHA n spectacle, show, entertainment Emotions
Leasure
    fun, enjoyment, stroll, loitering
  NX+ni tomosha qil- watch, enjoy X(=spectacle, entertainment)
  Turistlar Toshkentning diqqatga sazovor joylarini zavq bilan tomosha qildilar.
  The tourists admired the sights of Tashkent.
  Ular ot o'yinini tomosha qilyaptilar.
  They are watching the circus.
tomoshabin n (member of the) audience
SPEKTAKL n spectacle, performance, showing  
KONSERT n concert  
  konsert hali concert hall
BALET n ballet  
OPERA n opera  
  opera zali opera house
SIRK n circus  
DASTUR n program (spectacle, event) Media
REPERTUAR n repertoire, schedule  
REJISSOR n (film) director  
ARTIST n artist, actor, actress, movie star Occupations
artistka n actress
AKTYOR n actor Occupations
AKTRISA n actress
qiziqchi n clown Occupations

Spirit

JON n life, soul, spirit Life
Persons
Love
Will
Involvement
Emotions
  Jonini saqlamoq.
  To save one's soul.
  jonga kir- revive
  jon ber- give one's life
  U jon berdi.
  He died.
  jon+i chiq- die
jonli adj alive, living, vivid, full of vitality
jonsiz adj lifeless, spiritless
RUH n soul, spirit, mental state Emotions
ruhli adj in good spirits, full of vitality
ruhiy adj spiritual, mental
MA'NAVIY adj spiritual, moral (eg support)  
  U muhojirlarga ma'naviy yordam beradi.
  He gives moral support to emigrants.
ma'naviyat n spirituality
ILHOM n inspiration, enlightenment  
  NX+ga ~ ber- inspire
  Olloh unga ilhom bergan.
  God inspired him.
  ilhom ol- be inspired
ilhomlan- v.int be inspired
ilhomlantir- v.t inspire
ilhombaxsh adj inspiring
YUKSAL- v.int rise, ascend (l/f) Quantity
Vertical Motion
  Uning harorati yuksalyapti.
  His temperature is rising.
  Xalq xo'jaligi yuksalyapti.
  The national economy is improving.
  yuksalish elevation, development
yuksaltir- v.t raise (l/f)
VIJDON n conscience Morality
  Bu ishning qilishini vijdonim qabul qilmadi.
  My conscience did not permit me to do this.
vijdonli adj with a conscience
vijdonsiz adj conscienceless
vijdonan adv in all conscience
MADANIY adj cultural  
  Madaniy ishlarga e'tibor berish kerak.
  Attention must be given to cultural works.
    cultured, civilized
madaniyat n culture, civilization
  Har bir mamlakatning o'ziga xos madaniyati bor.
  Each country has its own culture.
madaniyatli adj cultured, refined
madaniyatsiz adj uneducated, with little culture
madaniylash- v.int become civilized
SIVILIZATSIYA n civilization  
KLASSIK adj classical  
       
DIN n religion, faith, belief Gatherings
  Islom bir dindir.
  Islam is a religion.
diniy adj religious
  diniy bayram religious holiday
dinsiz adj non-believer
dinsizlik n agnosticism
dindor n believer, faithful
IMON n religious faith, belief  
imonsiz adj agnostic, non-believer
E'TIQOD n | NX+ga ~ faith in X, conviction Opinion
  NX+ga ~+i bor have faith in X, be convinced of X
e'tiqodli adj faithful, convinced
ATEIST n atheist  
DAHRIY n atheist  
XUDO n God  
xudosiz adj atheistic
xudoparast n believer,devout
XUDOYI n sacrifice
  xudoyi ber- make a sacrifice to God
  xudoyi qil- make a sacrifice to God
TANGRI n God  
OLLOH n God  
PARVARDIGOR n God, creator, provider  
FARISHTA n angel  
PARI n fairy  
ARVOH n spirit, genie, ghost  
DEV n giant, ogre  
ALVASTI n evil spirit  
JIN n evil spirit, genie  
IBLIS n demon, devil  
SHAYTON n Satan, the Devil  
MUQADDAS adj holy, sacred  
PAYG'AMBAR n prophet  
AVLIYO n saint  
  adj saintly
  avliyolik qil- prophesy, foresee
OXIRAT n the next world (after death)  
JANNAT n Heaven, Paradise  
  Bu dunyoda tangrining mari asosida yashasang, u dunyoda jannatga kirursan.
  If in this world you live in accordance with God's command, you will enter paradise in the world to come.
JAHANNAM n Hell  
DO'ZAX n Hell  
NAMOZ n prayer (esp. Islam)  
  U namozga ketdi.
  He has gone to pray.
  namoz o'qi- pray
  Odamlar masjidda namoz o'qiyaptilar.
  The people are praying in the mosque.
  namoz qil- pray
namozlik n prayer mat
namozgoh n place for prayers
SIG'IN- v.int | NX+ga ~ bow to X, pray X  
FOTIHA n short prayer  
    blessing, permission
  fotiha o'qi- say a short prayer
  Namozdan keyin fotiha o'qidik.
  After the main prayers we had a short prayer.
  N(ish)X uchun ~ ber- give permission for X
  Mullalar bir masjid qurish uchun fotiha berdilar.
  The mullah gave permission for a mosque to be built.
  fotiha qil- say a short prayer
OMIN n Amen  
BISMILLOH n In the name of God  
IBODAT n prayer, religious service, worship  
  ibodat et-/qil- pray
  Biz har kuni ibodat qilamiz.
  We pray every day.
ibodatxona n worship place, temple
DUO n prayer, good wishes  
  Uning duosini oldim.
  I received his good wishes.
  NX+ga ~ ber- give good wishes, pray for X
  Menga duo bering.
  Give me your good wishes.
  NX+ni duo qil- bless X, pray for X
  Otam baxtli bo'lgan deb duo qildi.
  My father prayed for my happiness.
BARAKA NX+ga ~ ber- bless X Wealth
  NX+ga baraka qil- bless X
MUBORAK adj blessed
  muborak bo'l- be blessed
XAYR n blessing, good deed  
xayrli adj auspicious, propitious
    nice, satisfactory
JANOZA n prayer for the dead Funerals
SADAQA n alms  
    sacrifice
  sadaqa ber- give alms
  Gadoyga sadaqa berdim.
  I gave alms to the beggar.
  sadaqa so'ra- beg for alms
  xayr-ehson alms  
  xayr-ehson ber- give alms
  xayr-ehson qil- give alms
  xayr-sadaqa alms
  xayr-sadaqa ber- give alms
  Kambag'allarga xayr-sadaqa berdik.
  We gave alms to the poor.
  xayr-sadaqa qil- give alms
QARG'A- v.t swear at, curse Politeness
TALQIN n sermon  
  talqin qil-/et- preach
talqinchi n preacher
VA'Z n sermon  
JODU n sorcery, witchcraft  
jodugar n wizard, sorcerer
  jodugar kampir witch, sorceress
jodugarlik n sorcery, witchcraft
  jodugarlik qil- perform sorcery
SEHR n sorcery, witchcraft  
  Jodugarning sehri.
  The wizard's sorcery.
    magic
sehrli adj bewitched
  Sehrli amal.
  A magic action.
    bewitching
sehrla- v.t cast a spell on, bewitch
sehrgar n wizard, sorcerer
    magician
AFSUN n spell  
KINNA n evil eye  
  yomon ko'z evil eye  
TUMOR n talisman (triangular shape)  
tumorcha n small talisman
KO'ZMUNCHOQ n necklace, bracelet to ward off the evil eye  
TASBEH n rosary  
FOL n prediction, divination  
  Mening folimcha u kelmaydi.
  My guess is that he won't come.
  fol och- tell fortunes
  fol ko'r- tell fortunes
  Fol ko'rsatdim.
  I had my fortune told.
  fol boq- tell fortunes
folbin n shaman, fortune-teller
BASHORAT n prediction, prophecy Reflection
KAROMAT n miracle, prediction  
  karomat qil- perform a miracle, tell the future
       
ISLOM n Islam  
  islom dini the Muslim religion
islomiyat n islamism
islomshunos n specialist of Islam
MUSULMON n, adj muslim
musulmonlik adj muslim
musulmonchilik n muslim attitude
SUNNAT n Sunna (practices based on Muhammad's)  
SUNNIY n, adj sunni
SHIA n, adj shia  
TASAVVUF n sufism, mysticism  
SO'FI n, adj sufi, mystic  
VAHHOBIY n, adj Wahhabi  
vahhobiylik n Wahhabism
QUR'ON n Koran  
HADIS n Hadith (the sayings of Muhammad)  
SHAR'IY adj lawful (according to the Shariat) Justice Enforcement
SHARIAT n Shariat (religious law of Islam)
HALOL adj honest(ly) Honesty
    permitted, permissible (moral, religion)
HAROM adj forbidden (by religion) Authority
  harom et-/qil- forbid (by religion)
  harom etil-/qilin- be forbidden (by religion)
MASJID n mosque Urbanism
MADRASA n madrasah (islamic college) Urbanism
XONAQOH n prayer hall Urbanism
    monastery
UMMAT n umma, the community of muslims  
OXUN n man learned in religion  
MULLA n mullah (muslim theologian) Learning
    learned man, literate man
ULEMA n ulema, learned in muslim theology  
MO'MIN n (muslim) believer Pride
ESHON n ishan (ecclesiastic)  
IMOM n imam (prayer or spiritual leader)  
QOZI n qazi (muslim judge) Justice Enforcement
MUFTI n mufti (arbiter in islamic law) Justice Enforcement
MUAZZIN n muezzin (calling for the prayer)  
SHAYX n sheikh (head of a religious order)  
PIR n pir (head of a religious sect)  
MURID n disciple, follower  
XALIFA n caliph  
    mullah's assistant
OTIN n (woman, religious) teacher  
BANDA n servant, person (of God)  
SAYID n descendant of Muhammad Social Classes
KOFIR n pagan, unbeliever, heretic  
ZAKOT n alms (prescribed by Islam)  
VAQF n wakf (religious foundation)  
QURBON n sacrifice, offerings Interest
Victory & Defeat
Gatherings
    victime, martyr
  qurbon bayram feast of the Sacrifice
  qurbon hayit feast of the Sacrifice
qurbonlik n animal for the fest of the Sacrifice
  qurbonlik ber- make a sacrifice
RO'ZA n fast Food
Gatherings
  Sen ro'zamisan?
  Are you fasting?
  ro'za hayit end of the Ramadan
RAMAZON n Ramadan  
XATNA n circumcision  
HAJ n hajj (pilgrimage to Mecca)  
ZIYORAT n pilgrimage Visits & Greetings
Tourism
ziyoratgoh n saint's tomb, shrine
    scenic spot; historical site
ZIKR n remembrance, recollection Memory
    reciting (performed by sufis)
  zikr tush- perform reciting
HIJRAT n emigration People & Nation
    the Hegira
XRISTIAN n, adj christian  
  xristian dini christianism
xristianlik n christianity
KATOLIK n, adj catholic  
  katolik dini catholicism
PRAVOSLAV n, adj orthodox  
pravoslavne n orthodoxy
CHERKOV n church Urbanism
RUHONIY n priest  
ROHIB n monk  
YAHUDIY n, adj jew  
  yahudiy dini judaism
SINAGOGA n synagog  
BUDDO n bhudda  
  buddo dini bhuddaism
HINDU n hindu  
  hindu dini hinduism
MAZHAB n sect  
mazhabchi n member, follower of a sect
BUT n icon, idole  
butparast n idolator
MIFOLOGIYA n mythology